PDF 100kWORD 203k

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI(2014)0220_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание на координаторите

Четвъртък, 20 февруари 2014 г., 9.00–10.00 ч. (при закрити врата)

Брюксел

Зала: Paul-Henri Spaak (3C050)

При закрити врата

Решения относно процедурата, която да се следва

Становища

1.        Зоотехнически и генеалогични условия за търговия и внос в Съюза на разплодни животни и зародишни продукти от тях

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Водеща:

AGRI –

 

 

2.        Препратки към законодателството в зоотехническата област

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Водеща:

AGRI –

 

 

* * *

Документи, получени за сведение

3.        Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно подхода на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

COM(2014)0064

 

Водеща:

ENVI –

 

Подпомагаща:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Последно осъвременяване: 19 февруари 2014 г.Правна информация