PDF 103kWORD 191k

 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ENVI(2014)0220_2

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Koordinatoru sanāksme

Ceturtdien, 2014. gada 20. februārī, plkst. 9.00–10.00 (slēgta sanāksme)

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

Aiz slēgtām durvīm

Lēmumi par piemērojamo procedūru

Atzinumi

1.        Zootehniskie un ģenealoģiskie nosacījumi vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Atbildīgā komiteja:

AGRI –

 

 

2.        Atsauces uz zootehniskajiem tiesību aktiem

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Atbildīgā komiteja:

AGRI –

 

 

* * *

Informācijai saņemtie dokumenti

3.        Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par ES pieeju savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai

COM(2014)0064

 

Atbildīgā komiteja:

ENVI –

 

Atzinumi:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 19. februāraJuridisks paziņojums