PDF 576kWORD 1330k

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

ITRE(2018)0618_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 18 юни 2018 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 19 юни 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (2Q2)

18 юни 2018 г., 15.00–18.30 ч.

1.  Приемане на дневния ред

2.  Съобщения на председателя

3.  Одобрение на протоколите от заседанията:

·23-24 април 2018 г.  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Докладчик по становище:

Зджислав Краснодембски (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Водеща:

TRAN –

Исмаил Ертуг (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Подпомагащи:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Разглеждане на проекта на становище

5.  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, що се отнася до подкрепата за структурните реформи в държавите членки

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Докладчик по становище:

София Сакорафа (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Водеща:

REGI* –

Ламберт ван Нистелрой (PPE)
Констанце Крел (S&D)

 

Подпомагащи:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Разглеждане на проекта на становище

6.  Размяна на мнения с г-н Карлош Моедаш, член на Комисията, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, като част от структурирания диалог, включително относно новоприетите законодателни програми във връзка с МФР

ITRE/8/13302

7.  Размяна на мнения с г-жа Мария Габриел, член на Комисията, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, като част от структурирания диалог, включително относно новоприетите законодателни програми във връзка с МФР

ITRE/8/13303

* * *

19 юни 2018 г., 9.00–12.30 ч.

От 9.00 ч.:

При закрити врати

8.  Заседание на координаторите

* * *

От 10.00 ч.:

*** Време за електронно гласуване ***

9.  Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Докладчик:

Франсоаз Гростет (PPE)

 

Водеща:

ITRE*

 

 

Подпомагащи:

AFET* –

Йоан Мирча Пашку (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Естебан Гонсалес Понс (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Анелен Ван Босойт (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

10.  Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Докладчик:

Зигмантас Балчитис (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Решение: без становище

 

·Приемане на проекта на доклад

·Краен срок за внасяне на измененията: 26 април 2018 г., 12.00 ч.

11.  Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Докладчик по становище:

Клод Тюрмес (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Водеща:

ENVI –

Анджей Гжиб (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Подпомагащи:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

TRAN –

Андор Дели (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Приемане на проекта на становище

·Краен срок за внасяне на измененията: 30 април 2018 г., 12.00 ч.

12.  Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура в Европейския съюз

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Докладчик:

Барбара Капел (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

·Приемане на проекта на доклад

·Краен срок за внасяне на измененията: 26 април 2018 г., 12.00 ч.

13.  Решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на изменение 1 на Меморандум за сътрудничество NAT-I-9406 между Съединените американски щати и Европейския съюз

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Докладчик:

Роландас Паксас (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

TRAN –

Решение: без становище

 

·Приемане на проекта на доклад

·Краен срок за внасяне на измененията: 23 май 2018 г., 12.00 ч.

14.  Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Съединените американски щати

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Докладчик:

Роландас Паксас (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

BUDG –

Решение: без становище

 

·Приемане на проекта на доклад

·Краен срок за внасяне на измененията: 23 май 2018 г., 12.00 ч.

15.  Сключване на Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (ASECNA) относно развитието на спътниковата навигация и за предоставяне на свързаните с нея услуги в областта на компетентност на ASECNA в полза на гражданското въздухоплаване

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Докладчик:

Йежи Бузек (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

AFET –

Решение: без становище

 

 

TRAN –

Решение: без становище

 

·Приемане на проекта на доклад

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

16.  Механизъм за свързване на Европа в областта на енергетиката, като част от новоприетите законодателни програми във връзка с МФР, представяне от Доминик Ристори, генерален директор, Европейска комисия

ITRE/8/13581

17.  Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Докладчик:

Евжен Тошеновски

 

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

18.  Европейски кодекс за електронни съобщения (преработен текст)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Докладчик:

Пилар дел Кастильо Вера (PPE)

 

Водеща:

ITRE*

 

 

Подпомагащи:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

19.  Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Докладчик:

Хосе Бланко Лопес (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

20.  Енергийна ефективност

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Докладчик:

Мирослав Похе (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Водеща:

ITRE

 

 

Подпомагащи:

ENVI

·Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

21.  Управление на Енергийния съюз

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Докладчици: Клод Тюрмес (Verts/ALE) – Мишел Ривази (Verts/ALE)
Водещи: ITRE – ENVI (член 55)
● Отчет пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

22.  Отчет относно командировка на комисията ITRE в Силиконовата долина, САЩ (2 – 5 април 2018 г.)

ITRE/8/13305

* * *

19 юни 2018 г., 14.30–18.30 ч.

23.  Размяна на мнения с г-жа Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, като част от структурирания диалог, включително относно новоприетите законодателни програми във връзка с МФР

ITRE/8/13307

24.  Семинар на тема „Брексит и политиката в областта на ИКТ“

ITRE/8/13306

25.  Разни въпроси

26.  Следващи заседания

·9 юли 2018 г., 15.00–18.30 ч.

·10 юли 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 12 юни 2018 г.Правна информация