PDF 583kWORD 349k

 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

ITRE(2018)0618_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 18. června 2018, 15:00–18:30

Úterý 19. června 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

18. června 2018, 15:00–18:30

1.  Přijetí pořadu jednání

2.  Sdělení předsedy

3.  Schválení zápisů ze schůzí:

·23.–24. dubna 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Zpravodaj:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Příslušný výbor:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Stanoviska:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·projednání návrhu stanoviska

5.  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Zpravodajka:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Příslušný výbor:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Stanoviska:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·projednání návrhu stanoviska

6.  Výměna názorů s panem Carlosem Moedasem, evropským komisařem pro výzkum, vědu a inovace, v rámci strukturovaného dialogu včetně nově přijatých legislativních programů VFR

ITRE/8/13302

7.  Výměna názorů s paní Mariyou Gabrielovou, evropskou komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost, v rámci strukturovaného dialogu včetně dialogu o nově přijatých legislativních programech VFR

ITRE/8/13303

* * *

19. června 2018, 9:00–12:30

Od 9:00:

Neveřejná schůze

8.  Schůze koordinátorů

* * *

Od 10:00:

*** Elektronické hlasování ***

9.  Zřízení evropského programu průmyslového rozvoje v oblasti obrany zaměřeného na podporu konkurenceschopnosti a schopností inovace obranného průmyslu EU

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Zpravodajka:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE*

 

 

Stanoviska:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

10.  Společný evropský podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Zpravodaj:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. dubna 2018, 12:00

11.  Podpora čistých a energeticky účinných silničních dopravních vozidel

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Zpravodaj:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Příslušný výbor:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Stanoviska:

ITRE

 

 

 

IMCO –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·přijetí návrhu stanoviska

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. dubna 2018, 12:00

12.  Investiční projekty do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Zpravodajka:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 26. dubna 2018, 12:00

13.  Rozhodnutí Rady o provedení změny 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií jménem Unie

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Zpravodaj:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

TRAN –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. května 2018, 12:00

14.  Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Spojených států amerických

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Zpravodaj:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

·lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. května 2018, 12:00

15.  Uzavření Dohody o spolupráci mezi Evropskou unií a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru (ASECNA) na vývoji družicové navigace a poskytování souvisejících služeb v oblasti působnosti ASECNA ve prospěch civilního letectví

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Zpravodaj:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

AFET –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

TRAN –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

·přijetí návrhu zprávy

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

16.  Nástroj pro propojení Evropy v oblasti energetiky jako součást nově přijatých víceletých legislativních programů, prezentace generálního ředitele Dominiqua Ristoriho, Evropská komise

ITRE/8/13581

17.  Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Zpravodaj:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

18.  Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Zpravodajka:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Příslušný výbor:

ITRE*

 

 

Stanoviska:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

19.  Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Zpravodaj:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

20.  Energetická účinnost

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Zpravodaj:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Příslušný výbor:

ITRE

 

 

Stanoviska:

ENVI

·zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 69f odst. 3 jednacího řádu)

21.  Řízení energetické unie

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Zpravodajové: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Příslušný výbor: ITRE - ENVI (článek 55)
● Zpráva pro výbor o jednání (článek 69f(3))

22.  Informace o průběhu pracovní cesty výboru ITRE do Silicon Valley (USA) ve dnech 2.–5. dubna 2018

ITRE/8/13305

* * *

19. června 2018, 14:30–18:30

23.  Výměna názorů s evropskou komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbietou Bieńkowskou jako součást strukturovaného dialogu včetně dialogu o nově přijatých legislativních programech VFR

ITRE/8/13307

24.  Seminář na téma „Brexit a politika v oblasti IKT“

ITRE/8/13306

25.  Různé

26.  Příští schůze

·9. července 2018, 15:00–18:30

·10. července 2018, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Poslední aktualizace: 14. června 2018Právní upozornění