PDF 360kWORD 347k

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

ITRE(2018)0618_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 18. juni 2018 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

Den 18. juni 2018 kl. 15.00-18.30

1.  Vedtagelse af dagsorden

2.  Meddelelser fra formanden

3.  Godkendelse af protokollerne fra møderne

·23.-24. april 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Ordfører for udtalelse:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Kor.udv.:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Udtalelser:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Behandling af udkast til udtalelse

5.  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Kor.udv.:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Udtalelser:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Behandling af udkast til udtalelse

6.  Drøftelse med Carlos Moedas, europæisk kommissær med ansvar for forskning, videnskab og innovation, som led i den strukturerede dialog, blandt andet om de netop vedtagne lovgivningsprogrammer vedrørende FFR

ITRE/8/13302

7.  Drøftelse med Mariya Gabrie, EU-kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, som led i den strukturerede dialog, blandt andet om de netop vedtagne lovgivningsprogrammer vedrørende FFR

ITRE/8/13303

* * *

Den 19. juni 2018 kl. 9.00-12.30

Fra kl. 9.00:

For lukkede døre

8.  Koordinatormøde

* * *

Fra kl. 10.00:

*** Elektronisk afstemning ***

9.  Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Ordfører:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Kor.udv.:

ITRE*

 

 

Udtalelser:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

10.  Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Ordfører:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

·Vedtagelse af udkast til betænkning

·Frist for ændringsforslag: den 26. april 2018 kl. 12.00

11.  Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Kor.udv.:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Udtalelser:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Vedtagelse af udkast til udtalelse

·Frist for ændringsforslag: den 30. april 2018 kl. 12.00

12.  Investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Ordfører:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

·Vedtagelse af udkast til betænkning

·Frist for ændringsforslag: den 26. april 2018 kl. 12.00

13.  Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændring nr. 1 til samarbejdsmemorandum NAT-I-9406 mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Ordfører:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

TRAN –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

·Vedtagelse af udkast til betænkning

·Frist for ændringsforslag: den 23. maj 2018 kl. 12.00

14.  Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Staters regering

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Ordfører:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

·Vedtagelse af udkast til betænkning

·Frist for ændringsforslag: den 23. maj 2018 kl. 12.00

15.  Indgåelse af en samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (ASECNA) om udvikling af satellitbaseret radionavigation og om levering af tilknyttede tjenester i ASECNA's kompetenceområde til fordel for den civile luftfart

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Ordfører:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

AFET –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

·Vedtagelse af udkast til betænkning

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

* * *

16.  Connecting Europe-faciliteten på energiområdet som led i de nyligt vedtagne FFR- lovgivningsprogrammer, redegørelse ved generaldirektør Dominique Ristori, Kommissionen

ITRE/8/13581

17.  Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Ordfører:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

18.  EU-kodeks for elektronisk kommunikation (omarbejdning)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Ordfører:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Kor.udv.:

ITRE*

 

 

Udtalelser:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

19.  Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Ordfører:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

20.  Energieffektivitet

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Ordfører:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Kor.udv.:

ITRE

 

 

Udtalelser:

ENVI

·Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

21.  Forvaltning af energiunionen

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Ordførere: Claude Turmes (Verts/ALE) - Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Korresponderende udvalg: ITRE - ENVI (forretningsordenens artikel 55)
● Tilbagerapportering til udvalget om forhandlingerne (forretningsordenens artikel 69f, stk. 3)

22.  ITRE-delegationsrejse til Silicon Valley, USA (2.-5. april 2018), afrapportering

ITRE/8/13305

* * *

Den 19. juni 2018 kl. 14.30-18.30

23.  Drøftelse med Elżbieta Bieńkowska, kommissær med ansvar for det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er, som led i den strukturerede dialog, herunder om de nyligt vedtagne FFR-lovgivningsprogrammer

ITRE/8/13307

24.  Workshop om "Brexit og IKT-politik"

ITRE/8/13306

25.  Diverse sager

26.  Næste møder

·den 9. juli 2018 kl. 15.00-18.30

·den 10. juli 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30

Seneste opdatering: 12. juni 2018Juridisk meddelelse