PDF 355kWORD 1133k

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

ITRE(2018)0618_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 18. juuni 2018 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 19. juuni 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (2Q2)

18. juuni 2018 kell 15.00–18.30

1.  Päevakorra kinnitamine

2.  Juhataja teadaanded

3.  Koosolekute protokollide kinnitamine

·23.–24. aprill 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Arvamuse koostaja:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Vastutav:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Arvamused:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Arvamuse projekti läbivaatamine

5.  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Arvamuse koostaja:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Vastutav:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Arvamused:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Arvamuse projekti läbivaatamine

6.  Arvamuste vahetus struktureeritud dialoogi raames teaduse ja innovatsiooni voliniku Carlos Moedasega, muu hulgas mitmeaastase finantsraamistiku värskelt heaks kiidetud seadusandlike programmide teemal

ITRE/8/13302

7.  Struktureeritud dialoogi raames toimuv arvamuste vahetus digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Mariya Gabrieliga, muu hulgas mitmeaastase finantsraamistiku värskelt heaks kiidetud seadusandlike programmide teemal

ITRE/8/13303

* * *

19. juuni 2018 kell 9.00–12.30

Kell 9.00

Kinnine koosolek

8.  Koordinaatorite koosolek

* * *

Kell 10.00

*** Elektrooniline hääletus ***

9.  ELi kaitsetööstuse konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust toetava Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arengu programmi loomine

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Raportöör:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Vastutav:

ITRE*

 

 

Arvamused:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

10.  Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Raportöör:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

·Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 26. aprill 2018 kell 12.00

11.  Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Arvamuse koostaja:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Vastutav:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Arvamused:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Arvamuse projekti vastuvõtmine

·Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 30. aprill 2018 kell 12.00

12.  Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektid

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Raportöör:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

·Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 26. aprill 2018 kell 12.00

13.  Nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 esimese muudatuse liidu nimel allakirjutamise kohta

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Raportöör:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

TRAN –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

·Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. mai 2018 kell 12.00

14.  Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Raportöör:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

·Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 23. mai 2018 kell 12.00

15.  Euroopa Liidu ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud teenuste osutamist ASECNA pädevuspiirkonnas tsiviillennunduse huvides) sõlmimine

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Raportöör:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

TRAN –

Otsus: arvamust ei esitata

 

·Raporti projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

* * *

16.  Euroopa Komisjoni peadirektori Dominique Ristori ettekanne Euroopa ühendamise rahastu kohta energeetikasektoris (mitmeaastase finantsraamistiku värskelt heaks kiidetud seadusandlike programmide raames)

ITRE/8/13581

17.  Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Raportöör:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

18.  Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Raportöör:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Vastutav:

ITRE*

 

 

Arvamused:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

19.  Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine (uuesti sõnastatud)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Raportöör:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

20.  Energiatõhusus

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Raportöör:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Vastutav:

ITRE

 

 

Arvamused:

ENVI

·Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

21.  Energialiidu juhtimine

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Raportöörid: Claude Turmes (Verts/ALE ) – Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Vastutav: ITRE – ENVI (kodukorra artikkel 55)
● Aruanne parlamendikomisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kohta (kodukorra artikli 69f lõige 3)

22.  Ülevaade ITRE-komisjoni lähetusest Ameerika Ühendriikidesse Silicon Valleysse (2.–5. aprill 2018)

ITRE/8/13305

* * *

19. juuni 2018 kell 14.30–18.30

23.  Struktureeritud dialoogi raames toimuv arvamuste vahetus siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde voliniku Elżbieta Bieńkowskaga, muu hulgas mitmeaastase finantsraamistiku värskelt heaks kiidetud seadusandlike programmide teemal

ITRE/8/13307

24.  Seminar Brexiti ja IKT poliitika teemal

ITRE/8/13306

25.  Muud küsimused

26.  Järgmised koosolekud

·9. juuli 2018 kell 15.00–18.30

·10. juuli 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Viimane päevakajastamine: 14. juuni 2018Õigusalane teave