PDF 356kWORD 347k

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

ITRE(2018)0618_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 18. kesäkuuta 2018 klo 15.00–18.30

Tiistai 19. kesäkuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

18. kesäkuuta 2018 klo 15.00–18.30

1.  Esityslistan hyväksyminen

2.  Puheenjohtajan ilmoitukset

3.  Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·23.–24. huhtikuuta 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto Euroopan unionissa: aika toimia!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Valmistelija:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Vastaava:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Lausunto:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Lausuntoluonnoksen käsittely

5.  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Valmistelija:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Vastaava:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Lausunto:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Lausuntoluonnoksen käsittely

6.  Keskustelu tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavan komission jäsenen Carlos Moedasin kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua, äskettäin hyväksytyt monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntöohjelmat mukaan luettuina

ITRE/8/13302

7.  Keskustelu digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komission jäsenen Mariya Gabrielin kanssa osana jäsenneltyä vuoropuhelua, mukaan luettuina äskettäin hyväksytyt monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntöohjelmat

ITRE/8/13303

* * *

19. kesäkuuta 2018 klo 9.00–12.30

Alkaen klo 9.00:

Suljetuin ovin

8.  Koordinaattoreiden kokous

* * *

Alkaen klo 10.00:

*** Koneäänestys ***

9.  Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Esittelijä:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Vastaava:

ITRE*

 

 

Lausunto:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

10.  Suurteholaskennan eurooppalainen yhteisyritys

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Esittelijä:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·Tarkistusten jättämisen määräaika: 26. huhtikuuta 2018 klo 12.00

11.  Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Valmistelija:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Vastaava:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Lausunto:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

·Tarkistusten jättämisen määräaika: 30. huhtikuuta 2018 klo 12.00

12.  Euroopan unionin energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Esittelijä:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·Tarkistusten jättämisen määräaika: 26. huhtikuuta 2018 klo 12.00

13.  Neuvoston päätös Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välisen yhteistyöpöytäkirjan NAT-I-9406 muutoksen 1 tekemisestä Euroopan unionin puolesta

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Esittelijä:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

TRAN –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. toukokuuta 2018 klo 12.00

14.  Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Esittelijä:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·Tarkistusten jättämisen määräaika: 23. toukokuuta 2018 klo 12.00

15.  Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisen satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevan yhteistyösopimuksen tekeminen

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Esittelijä:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

AFET –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

* * *

16.  Verkkojen Eurooppa -väline energia-alalla osana hiljattain hyväksyttyjä monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntöohjelmia, alustajana komission pääosaston pääjohtaja Dominique Ristori.

ITRE/8/13581

17.  Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Esittelijä:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

18.  Eurooppalaiset sähköisen viestinnän käytännesäännöt (uudelleenlaadittu)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Esittelijä:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Vastaava:

ITRE*

 

 

Lausunto:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

19.  Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (uudelleenlaadittu)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Esittelijä:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

20.  Energiatehokkuus

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Esittelijä:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Vastaava:

ITRE

 

 

Lausunto:

ENVI

·Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

21.  Energiaunionin hallinto

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Esittelijät: Claude Turmes (Verts/ALE) ja Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Vastaava: ITRE ja ENVI (työjärjestyksen 55 artikla)
● Selon tekeminen neuvotteluista valiokunnalle (työjärjestyksen 69 f artiklan 3 kohta)

22.  ITRE-valiokunnan virkamatka Silicon Valleyyn, Yhdysvaltioihin (2.-5. huhtikuuta 2018), selonteko

ITRE/8/13305

* * *

19. kesäkuuta 2018 klo 14.30–18.30

23.  Keskustelu sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavan komission jäsenen Elżbieta Bieńkowskan kanssa, mukaan luettuina äskettäin hyväksytyt monivuotisen rahoituskehyksen lainsäädäntöohjelmat

ITRE/8/13307

24.  Seminaari brexitistä sekä tieto- ja viestintätekniikkapolitiikasta

ITRE/8/13306

25.  Muut asiat

26.  Seuraavat kokoukset

·9. heinäkuuta 2018 klo 15.00–18.30

·10. heinäkuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30

Päivitetty viimeksi: 12. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus