PDF 497kWORD 1147k

 

Odbor za industriju, istraživanje i energiju

ITRE(2018)0618_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 18. lipnja 2018., 15:00 – 18:30

utorak 19. lipnja 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: József Antall (2Q2)

18. lipnja 2018., 15:00 – 18:30

1.  Usvajanje dnevnog reda

2.  Priopćenja predsjedatelja

3.  Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·23. – 24. travnja 2018.  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: Vrijeme je za djelovanje!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Nadležni odbor:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Mišljenja:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Razmatranje nacrta mišljenja

5.  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Nadležni odbor:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Mišljenja:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Razmatranje nacrta mišljenja

6.  Razmjena gledišta s Carlosom Moedasom, europskim povjerenikom za istraživanje, znanost i inovacije, u okviru strukturiranog dijaloga, uključujući i o nedavno donesenim zakonodavnim programima VFO-a

ITRE/8/13302

7.  Razmjena gledišta s Mariyaom Gabriel, europskom povjerenicom za digitalno gospodarstvo i društvo, u okviru strukturiranog dijaloga, uključujući i o nedavno donesenim zakonodavnim programima VFO-a

ITRE/8/13303

* * *

19. lipnja 2018., 9:00 – 12:30

Od 9:00 sati:

Zatvoreno za javnost

8.  Sastanak koordinatora

* * *

Od 10:00 sati:

*** Elektroničko glasovanje ***

9.  Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Izvjestiteljica:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Nadležni odbor:

ITRE*

 

 

Mišljenja:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Glasovanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

10.  Europsko zajedničko poduzeće za računalstvo visokih performansi

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Izvjestitelj:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

·Usvajanje nacrta izvješća

·Rok za podnošenje amandmana: 26. travnja 2018., 12:00

11.  Promicanje čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Nadležni odbor:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Mišljenja:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Odluka: nema mišljenja

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Usvajanje nacrta mišljenja

·Rok za podnošenje amandmana: 30. travnja 2018., 12:00

12.  Investicijski projekti u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Izvjestiteljica:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

·Usvajanje nacrta izvješća

·Rok za podnošenje amandmana: 26. travnja 2018., 12:00

13.  Odluka Vijeća o donošenju, u ime Europske unije, Izmjene 1. Memoranduma o suradnji NAT-I-9406 između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Izvjestitelj:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

TRAN –

Odluka: nema mišljenja

 

·Usvajanje nacrta izvješća

·Rok za podnošenje amandmana: 23. svibnja 2018., 12:00

14.  Produljenje Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Izvjestitelj:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

·Usvajanje nacrta izvješća

·Rok za podnošenje amandmana: 23. svibnja 2018., 12:00

15.  Sklapanje Sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru (ASECNA) u pogledu razvoja satelitske navigacije i pružanja povezanih usluga u području nadležnosti ASECNA-e u korist civilnog zrakoplovstva

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Izvjestitelj:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

 

TRAN –

Odluka: nema mišljenja

 

·Usvajanje nacrta izvješća

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

* * *

16.  Instrument za povezivanje Europe u području energetike u okviru nedavno usvojenih zakonodavnih programa VFO-a, izlaganje glavnog direktora Dominiquea Ristoria, Europska komisija

ITRE/8/13581

17.  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Izvjestitelj:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

18.  Europski zakonik elektroničkih komunikacija (preinaka)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Izvjestiteljica:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Nadležni odbor:

ITRE*

 

 

Mišljenja:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

19.  Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Izvjestitelj:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

20.  Energetska učinkovitost

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Izvjestitelj:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Nadležni odbor:

ITRE

 

 

Mišljenja:

ENVI

·Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f stavak 3.)

21.  Upravljanje energetskom unijom

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Izvjestitelji: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Nadležni odbor: ITRE - ENVI (članak 55. Poslovnika)
Izvještavanje odbora o pregovorima (članak 69.f (3))

22.  Službeno putovanje odbora ITRE u Silicijsku dolinu, SAD (2. -5. travnja 2018.), kratko izvješće

ITRE/8/13305

* * *

19. lipnja 2018., 14:30 – 18:30

23.  Razmjena gledišta s Elżbietom Bieńkowskom, europskom povjerenicom za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća, u okviru strukturiranog dijaloga, uključujući i o nedavno donesenim zakonodavnim programima VFO-a

ITRE/8/13307

24.  Radionica „Brexit i politika IKT-a”

ITRE/8/13306

25.  Razno

26.  Sljedeće sjednice

·9. srpnja 2018., 15:00 – 18:30

·10. srpnja 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Posljednje ažuriranje: 14. lipnja 2018.Pravna napomena