PDF 575kWORD 348k

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

ITRE(2018)0618_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2018 m. birželio 18 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2018 m. birželio 19 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

2018 m. birželio 18 d. 15.00–18.30 val.

1.  Darbotvarkės tvirtinimas

2.  Pirmininko pranešimai

3.  Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·2018 m. balandžio 23–24 d.  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Nuomonės referentas:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Atsakingas komitetas:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Nuomonės projekto svarstymas

5.  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Nuomonės referentė:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Atsakingas komitetas:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Nuomonės projekto svarstymas

6.  Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingu Europos Komisijos nariu Carlosu Moedasu, be kita ko, dėl neseniai priimtų DFP teisėkūros programų

ITRE/8/13302

7.  Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę atsakinga Europos Komisijos nare Mariya Gabriel, be kita ko, dėl neseniai priimtų DFP teisėkūros programų

ITRE/8/13303

* * *

2018 m. birželio 19 d. 9.00–12.30 val.

Nuo 9.00 val.:

Uždaras

8.  Koordinatorių posėdis

* * *

Nuo 10.00 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

9.  Europos gynybos pramonės plėtros programos ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Pranešėja:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

ITRE*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

10.  Europos bendra įmonė „Itin našios kompiuterinės sistemos“

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Pranešėjas:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

·Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. balandžio 26 d. 12.00 val.

11.  Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Nuomonės referentas:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Atsakingas komitetas:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Nuomonės projekto tvirtinimas

·Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. balandžio 30 d. 12.00 val.

12.  Energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos Sąjungoje

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Pranešėja:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

·Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. balandžio 26 d. 12.00 val.

13.  Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo memorandumo NAT-I-9406 1 dalinio pakeitimo sudarymo Europos Sąjungos vardu

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Pranešėjas:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

TRAN –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

·Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gegužės 23 d. 12.00 val.

14.  Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimas

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Pranešėjas:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

·Pakeitimų pateikimo terminas: 2018 m. gegužės 23 d. 12.00 val.

15.  Europos Sąjungos ir Oro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros (ASECNA) bendradarbiavimo susitarimo dėl palydovinės navigacijos plėtros ir susijusių paslaugų teikimo ASECNA kompetencijos teritorijoje civilinės aviacijos reikmėms sudarymas

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Pranešėjas:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

TRAN –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

* * *

16.  Europos infrastruktūros tinklų priemonė energetikos srityje kaip naujai patvirtintos DFP teisėkūros programų dalis, generalinio direktoriaus Dominique Ristori, Europos Komisija, pranešimas

ITRE/8/13581

17.  Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Pranešėjas:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

18.  Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Pranešėja:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

ITRE*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

19.  Skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Pranešėjas:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

20.  Energijos vartojimo efektyvumas

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Pranešėjas:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI

·Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

21.  Energetikos sąjungos valdymas

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Pranešėjai: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Atsakingi komitetai: ITRE - ENVI (55 straipsnis)
● Pranešimas komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

22.  ITRE komiteto komandiruotė į Silicio slėnį, JAV (2018 m. balandžio 2–5 d.). Dalijimasis informacija apie rezultatus

ITRE/8/13305

* * *

2018 m. birželio 19 d. 14.30–18.30 val.

23.  Keitimasis nuomonėmis vykdant struktūrinį dialogą su už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos nare Elżbieta Bieńkowska, be kita ko, dėl neseniai priimtų DFP teisėkūros programų

ITRE/8/13307

24.  Praktinis seminaras „Brexit ir IRT politika“

ITRE/8/13306

25.  Kiti klausimai

26.  Kiti posėdžiai

·2018 m. liepos 9 d. 15.00–18.30 val.

·2018 m. liepos 10 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 12 d.Teisinis pranešimas