PDF 579kWORD 348k

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

ITRE(2018)0618_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2018. gada 18. jūnijā, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2018. gada 19. jūnijā, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

2018. gada 18. jūnijā plkst. 15.00–18.30

1.  Darba kārtības pieņemšana

2.  Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3.  Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·2018. gada 23.–24. aprīlī  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Atzinuma sagatavotājs:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Atbildīgā komiteja:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Atzinumi:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Atzinuma projekta izskatīšana

5.  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Atzinuma sagatavotāja:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Atbildīgā komiteja:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Atzinumi:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Atzinuma projekta izskatīšana

6.  Viedokļu apmaiņa, tostarp par tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām, ar Eiropas pētniecības, zinātnes un inovācijas komisāru Carlos Moedas strukturētā dialoga satvarā

ITRE/8/13302

7.  Viedokļu apmaiņa, tostarp par tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām, ar Eiropas digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāri Mariya Gabriel strukturētā dialoga satvarā

ITRE/8/13303

* * *

2018. gada 19. jūnijā plkst. 9.00–12.30

No plkst. 9.00:

Aiz slēgtām durvīm

8.  Koordinatoru sanāksme

* * *

No plkst. 10.00:

*** Elektroniskā balsošana ***

9.  Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveide ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Referente:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE*

 

 

Atzinumi:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

10.  Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Referents:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

·Ziņojuma projekta pieņemšana

·Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. aprīlī plkst. 12.00

11.  "Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Atzinuma sagatavotājs:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Atbildīgā komiteja:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Atzinumi:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Atzinuma projekta pieņemšana

·Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 30. aprīlī plkst. 12.00

12.  Eiropas Savienībā īstenoti energoinfrastruktūras investīciju projekti

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Referente:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

·Ziņojuma projekta pieņemšana

·Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. aprīlī plkst. 12.00

13.  Padomes lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības memoranda NAT-I-9406 starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Savienību 1. grozījumu

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Referents:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

TRAN –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

·Ziņojuma projekta pieņemšana

·Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. maijā plkst. 12.00

14.  Priekšlikums pagarināt Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienoto Valstu valdību

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Referents:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

·Ziņojuma projekta pieņemšana

·Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 23. maijā plkst. 12.00

15.  Priekšlikums par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (ASECNA) par satelītnavigācijas attīstību un saistīto pakalpojumu sniegšanu ASECNA kompetences zonā par labu civilajai aviācijai

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Referents:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

AFET –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

·Ziņojuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

* * *

16.  Eiropas Komisijas ģenerāldirektora Dominique Ristori uzstāšanās par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu enerģētikas jomā kā daļu no tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām

ITRE/8/13581

17.  Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Referents:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

18.  Eiropas elektronisko sakaru kodekss (pārstrādāta redakcija)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Referente:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE*

 

 

Atzinumi:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

19.  Atjaunojamo energoresursu enerģijas izmantošanas veicināšana (pārstrādāta redakcija)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Referents:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

20.  Energoefektivitāte

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Referents:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Atbildīgā komiteja:

ITRE

 

 

Atzinumi:

ENVI

·Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

21.  Enerģētikas savienības pārvaldība

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Referenti: Claude Turmes (Verts/ALE) un Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Atbildīgā komiteja: ITRE un ENVI (55. pants)
● Atskaite komitejai par sarunām (69.f. panta 3. punkts)

22.  Atskaite par ITRE komitejas darba braucienu uz Silīcija ieleju (ASV) 2018. gada 2.-5. aprīlī

ITRE/8/13305

* * *

2018. gada 19. jūnijā plkst. 14.30–18.30

23.  Viedokļu apmaiņa, tostarp par tikko pieņemtajām DFS likumdošanas programmām, ar Eiropas iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāri Elżbieta Bieńkowska strukturētā dialoga satvarā

ITRE/8/13307

24.  Darbseminārs "Brexit un IKT politika"

ITRE/8/13306

25.  Dažādi jautājumi

26.  Nākamās sanāksmes

·2018. gada 9. jūlijā plkst. 15.00–18.30

·2018. gada 10. jūlijā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Pēdējā atjaunošana - 2018. gada 13. jūnijaJuridisks paziņojums