PDF 577kWORD 347k

 

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

ITRE(2018)0618_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 18 ta' Ġunju 2018, 15.00 – 18.30

It-Tlieta 19 ta' Ġunju 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: József Antall (2Q2)

It-18 ta' Ġunju 2018, 15.00 – 18.30

1.  Adozzjoni tal-aġenda

2.  Avviżi tal-president

3.  Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·it-23 u l-24 ta' April 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Il-varar tal-infrastruttura għall-fjuwils alternattivi fl-Unjoni Ewropea: Wasal iż-żmien li naġixxu!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Rapporteur għal opinjoni:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Responsabbli:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Opinjonijiet:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

5.  Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni, il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali u l-Fond Marittimu u tas-Sajd Ewropew u li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew, il-Fond ta' Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar appoġġ għal riformi strutturali fi Stati Membri

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Responsabbli:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Opinjonijiet:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

6.  Skambju ta' fehmiet mas-Sur Carlos Moedas, Kummissarju Ewropew għar-Riċerka, ix-Xjenza u l-Innovazzjoni, bħala parti mid-Djalogu Strutturat, inkluż dwar il-programmi leġiżlattivi tal-QFP li għadhom kif ġew adottati

ITRE/8/13302

7.  Skambju ta' fehmiet mas-Sa Mariya Gabriel, Kummissarju Ewropew għall-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali, bħala parti mid-Djalogu Strutturat, inkluż dwar il-programmi leġiżlattivi tal-QFP li għadhom kif ġew adottati

ITRE/8/13303

* * *

Id-19 ta' Ġunju 2018, 9.00 – 12.30

Mid-9.00:

Bil-magħluq

8.  Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Mill-10.00:

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

9.  L-istabbiliment tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Rapporteur:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Responsabbli:

ITRE*

 

 

Opinjonijiet:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Votazzjoni dwar il-ftehim proviżorju li jirriżulta minn negozjati interistituzzjonali

10.  Impriża Konġunta Ewropea għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Rapporteur:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-26 ta' April 2018, 12.00

11.  Il-promozzjoni ta' vetturi ta' trasport fuq it-triq nodfa u effiċjenti fl-użu tal-enerġija

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Responsabbli:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Opinjonijiet:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

·Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-30 ta' April 2018, 12.00

12.  Proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Rapporteur:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·Skadenza għat-tressiq tal-emendi: is-26 ta' April 2018, 12.00

13.  Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Emenda 1 tal-Memorandum ta’ Kooperazzjoni NAT-I-9406 bejn l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Unjoni Ewropea

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Rapporteur:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

TRAN –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Mejju 2018, 12.00

14.  Estensjoni tal-Ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Istati Uniti tal-Amerka

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Rapporteur:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

·Skadenza għat-tressiq tal-emendi: it-23 ta' Mejju 2018, 12.00

15.  Konklużjoni ta' Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Rapporteur:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

AFET –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

 

TRAN –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

* * *

16.  Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-qasam tal-enerġija, bħala parti mill-programmi leġiżlattivi tal-QFP li għadhom kif ġew adottati, Preżentazzjoni tad-Direttur Ġenerali, Dominique Ristori, Kummissjoni Ewropea

ITRE/8/13581

17.  Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Rapporteur:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

18.  Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Riformulazzjoni)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Rapporteur:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Responsabbli:

ITRE*

 

 

Opinjonijiet:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

19.  Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Rapporteur:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

20.  Effiċjenza fl-enerġija

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Rapporteur:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Responsabbli:

ITRE

 

 

Opinjonijiet:

ENVI

·Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

21.  Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Rapporteurs: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Responsabbli: ITRE - ENVI (Artikolu 55)
● Rendikont lill-Kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 69f(3))

22.  Missjoni ITRE f'Silicon Valley, l-Istati Uniti tal-Amerka (2-5 ta' April 2018), Debriefing

ITRE/8/13305

* * *

Id-19 ta' Ġunju 2018, 14.30 – 18.30

23.  Skambju ta' fehmiet mas-Sa Elżbieta Bieńkowska, Kummissarju Ewropew għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs, bħala parti mid-Djalogu Strutturat, inkluż dwar il-programmi leġiżlattivi tal-QFP li għadhom kif ġew adottati

ITRE/8/13307

24.  Workshop dwar "Il-Brexit u l-politika tal-ICT"

ITRE/8/13306

25.  Kwistjonijiet varji

26.  Laqgħat li jmiss

·id-9 ta' Lulju 2018, 15.00 – 18.30

·l-10 ta' Lulju 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Ġunju 2018Avviż legali