PDF 355kWORD 347k

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

ITRE(2018)0618_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 18 juni 2018, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 19 juni 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

18 juni 2018, 15.00 - 18.30 uur

1.  Aanneming van de agenda

2.  Mededelingen van de voorzitter

3.  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·23-24 april 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Rapporteur voor advies:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Bevoegd:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Adviezen:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Behandeling ontwerpadvies

5.  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft steun voor structurele hervormingen in de lidstaten

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Rapporteur voor advies:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Bevoegd:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Adviezen:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Behandeling ontwerpadvies

6.  Gedachtewisseling met Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, als onderdeel van de gestructureerde dialoog, onder meer over de onlangs goedgekeurde MFK-wetgevingsprogramma's

ITRE/8/13302

7.  Gedachtewisseling met Mariya Gabriel, Europees Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, als onderdeel van de gestructureerde dialoog, onder meer over de onlangs goedgekeurde MFK-wetgevingsprogramma's

ITRE/8/13303

* * *

19 juni 2018, 9.00 - 12.30 uur

Vanaf 9.00 uur:

Met gesloten deuren

8.  Coördinatorenvergadering

* * *

Vanaf 10.00 uur:

*** Elektronische stemming ***

9.  Instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Rapporteur:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Bevoegd:

ITRE*

 

 

Adviezen:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

10.  Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Rapporteur:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

BUDG –

Besluit: geen advies

 

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 26 april 2018, 12.00 uur

11.  Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Rapporteur voor advies:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Bevoegd:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Adviezen:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Besluit: geen advies

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 30 april 2018, 12.00 uur

12.  Investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Rapporteur:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 26 april 2018, 12.00 uur

13.  Besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op het Memorandum van samenwerking NAT-I-9406 tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Rapporteur:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

TRAN –

Besluit: geen advies

 

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 23 mei 2018, 12.00 uur

14.  Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Verenigde Staten van Amerika

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Rapporteur:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

BUDG –

Besluit: geen advies

 

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Termijn voor de indiening van amendementen: 23 mei 2018, 12.00 uur

15.  Sluiting van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (ASECNA) inzake de ontwikkeling van satellietnavigatie en de verlening van bijbehorende diensten ten behoeve van de burgerluchtvaart in het bevoegdheidsgebied van het ASECNA

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Rapporteur:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

AFET –

Besluit: geen advies

 

 

TRAN –

Besluit: geen advies

 

·Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

16.  De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen op het gebied van energie, als onderdeel van de onlangs goedgekeurde MFK-wetgevingsprogramma's: presentatie door Dominique Ristori, directeur-generaal, Europese Commissie

ITRE/8/13581

17.  Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Rapporteur:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

18.  Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Rapporteur:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Bevoegd:

ITRE*

 

 

Adviezen:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

19.  Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Rapporteur:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

20.  Energie-efficiëntie

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Rapporteur:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Bevoegd:

ITRE

 

 

Adviezen:

ENVI

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

21.  Governance van de energie-unie

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Rapporteurs: Claude Turmes (Verts/ALE) - Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Bevoegd: ITRE - ENVI (artikel 55 van het Reglement)
● Uitbrengen van verslag aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3 van het Reglement)

22.  Werkbezoek van ITRE aan Silicon Valley, VS (2-5 april 2018), nabespreking

ITRE/8/13305

* * *

19 juni 2018, 14.30 - 18.30 uur

23.  Gedachtewisseling met Elżbieta Bieńkowska, Europees commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, als onderdeel van de gestructureerde dialoog, onder meer over de onlangs goedgekeurde MFK-wetgevingsprogramma's

ITRE/8/13307

24.  Workshop "Brexit en ICT-beleid"

ITRE/8/13306

25.  Rondvraag

26.  Volgende vergaderingen

·9 juli 2018, 15.00 - 18.30 uur

·10 juli 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Laatst bijgewerkt op: 12 juni 2018Juridische mededeling