PDF 578kWORD 348k

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

ITRE(2018)0618_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30

Wtorek 19 czerwca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

18 czerwca 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30

1.  Przyjęcie porządku dziennego

2.  Komunikaty przewodniczącego

3.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·23-24 kwietnia 2018 r.  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Przedm. właśc.:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Opiniodawcza:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Rozpatrzenie projektu opinii

5.  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do wsparcia reform strukturalnych w państwach członkowskich

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Przedm. właśc.:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Opiniodawcza:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Rozpatrzenie projektu opinii

6.  Wymiana poglądów z Carlosem Moedasem, komisarzem do spraw badań, nauki i innowacji, w ramach zorganizowanego dialogu, między innymi na temat nowo przyjętych programów legislacyjnych WRF

ITRE/8/13302

7.   Wymiana poglądów z Mariyą Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, w ramach zorganizowanego dialogu, między innymi na temat nowo przyjętych programów legislacyjnych WRF

ITRE/8/13303

* * *

19 czerwca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30

Od godz. 9.00:

Przy drzwiach zamkniętych

8.  Posiedzenie koordynatorów

* * *

Od godz. 10.00:

*** Głosowanie elektroniczne ***

9.  Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Sprawozdawczyni:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Przedm. właśc.:

ITRE*

 

 

Opiniodawcza:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Głosowanie nad porozumieniem wstępnym wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych

10.  Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Sprawozdawca:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 26 kwietnia 2018 r., godz. 12.00

11.  Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Przedm. właśc.:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Opiniodawcza:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Przyjęcie projektu opinii

·Termin składania poprawek: 30 kwietnia 2018 r., godz. 12.00

12.  Projekty inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Sprawozdawczyni:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 26 kwietnia 2018 r., godz. 12.00

13.  Decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej zmiany 1 dotyczącej Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Sprawozdawca:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

TRAN –

Decyzja: brak opinii

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 23 maja 2018 r., godz. 12.00

14.  Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Sprawozdawca:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

·Termin składania poprawek: 23 maja 2018 r., godz. 12.00

15.  Zawarcie Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Sprawozdawca:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

AFET –

Decyzja: brak opinii

 

 

TRAN –

Decyzja: brak opinii

 

·Przyjęcie projektu sprawozdania

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

* * *

16.  Instrument "Łącząc Europę" w dziedzinie energii, w ramach nowo przyjętych programów legislacyjnych WRF - prezentacja dyrektora generalnego Dominique'a Ristori (Komisja Europejska)

ITRE/8/13581

17.  Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Sprawozdawca:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

18.  Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Sprawozdawczyni:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Przedm. właśc.:

ITRE*

 

 

Opiniodawcza:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

19.  Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Sprawozdawca:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

20.  Efektywność energetyczna

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Sprawozdawca:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Przedm. właśc.:

ITRE

 

 

Opiniodawcza:

ENVI

·Sprawozdanie z toczących się negocjacji dla komisji (art. 69f ust. 3 Regulaminu)

21.  Zarządzanie unią energetyczną

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Sprawozdawcy: Claude Turmes (Verts/ALE) - Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Przedm. właśc.: ITRE - ENVI (art. 55)
● Sprawozdanie z negocjacji (art. 69f ust. 3)

22.  Wyjazd delegacji komisji ITRE do Doliny Krzemowej (Stany Zjednoczone) w dniach 2-5 kwietnia 2018 r., informacje

ITRE/8/13305

* * *

19 czerwca 2018 r., w godz. 14.30 – 18.30

23.  Wymiana poglądów z Elżbietą Bieńkowską, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, w ramach zorganizowanego dialogu, między innymi na temat nowo przyjętych programów legislacyjnych WRF

ITRE/8/13307

24.  Warsztaty pt. „Brexit i polityka w zakresie ICT”

ITRE/8/13306

25.  Sprawy różne

26.  Następne posiedzenia

·9 lipca 2018 r., w godz. 15.00 – 18.30

·10 lipca 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2018Informacja prawna