PDF 500kWORD 1160k

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

ITRE(2018)0618_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 18 iunie 2018, 15.00 - 18.30

Marți, 19 iunie 2018, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

18 iunie 2018, 15.00 - 18.30

1.  Adoptarea ordinii de zi

2.  Comunicări ale președinției

3.  Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

·23-24 aprilie 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Construirea infrastructurii pentru combustibilii alternativi în Uniunea Europeană: e timpul să acționăm!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Raportor pentru aviz:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Comisie competentă:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Avize:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Examinarea proiectului de aviz

5.  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Raportoare pentru aviz:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Comisie competentă:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Avize:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Examinarea proiectului de aviz

6.  Schimb de opinii cu dl Carlos Moedas, comisarul european pentru cercetare, știință și inovare, în cadrul dialogului structurat, inclusiv cu privire la programele legislative referitoare la CFM adoptate recent

ITRE/8/13302

7.  Schimb de opinii cu dna Mariya Gabriel, comisar european pentru economia digitală și societatea digitală, în cadrul dialogului structurat, inclusiv cu privire la programele legislative referitoare la CFM adoptate recent

ITRE/8/13303

* * *

19 iunie 2018, 9.00 - 12.30

De la ora 9.00:

Cu ușile închise

8.  Reuniune a coordonatorilor

* * *

De la ora 10.00:

*** Votare electronică ***

9.  Instituirea programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Raportoare:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Comisie competentă:

ITRE*

 

 

Avize:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Vot asupra acordului provizoriu rezultat în urma negocierilor interinstituționale

10.  Întreprinderea comună europeană privind calculul de înaltă performanță

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Raportor:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

·Adoptarea proiectului de raport

·Termen de depunere a amendamentelor: 26 aprilie 2018, 12.00

11.  Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Raportor pentru aviz:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Comisie competentă:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Avize:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Adoptarea proiectului de aviz

·Termen de depunere a amendamentelor: 30 aprilie 2018, 12.00

12.  Proiecte de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Raportoare:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

·Adoptarea proiectului de raport

·Termen de depunere a amendamentelor: 26 aprilie 2018, 12.00

13.  Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Raportor:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

TRAN –

Decizie: fără aviz

 

·Adoptarea proiectului de raport

·Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2018, 12.00

14.  Prelungirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Guvernul Statelor Unite ale Americii

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Raportor:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

·Adoptarea proiectului de raport

·Termen de depunere a amendamentelor: 23 mai 2018, 12.00

15.  Încheierea unui Acord de cooperare între UE și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Raportor:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

AFET –

Decizie: fără aviz

 

 

TRAN –

Decizie: fără aviz

 

·Adoptarea proiectului de raport

*** Sfârșitul votării electronice ***

* * *

16.  Mecanismul pentru interconectarea Europei în domeniul energiei, în cadrul programelor legislative referitoare la CFM adoptate recent - prezentare de către Dominique Ristori, director general, Comisia Europeană

ITRE/8/13581

17.  Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Raportor:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

18.  Codul european al comunicațiilor electronice (reformare)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Raportoare:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Comisie competentă:

ITRE*

 

 

Avize:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

19.  Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Raportor:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

20.  Eficiența energetică

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Raportor:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Comisie competentă:

ITRE

 

 

Avize:

ENVI

·Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

21.  Guvernanța uniunii energetice

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Raportori: Claude Turmes (Verts/ALE) - Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Comisie competentă: ITRE - ENVI (Articolul 55 din Regulamentul de procedură)
Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 69f alineatul (3)]

22.  Misiunea Comisiei ITRE în Silicon Valley, SUA (2-5 aprilie 2018), raport de misiune

ITRE/8/13305

* * *

19 iunie 2018, 14.30 - 18.30

23.  Schimb de opinii cu dna Elżbieta Bieńkowska, comisar european pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, în cadrul dialogului structurat, inclusiv cu privire la programele legislative referitoare la CFM adoptate recent

ITRE/8/13307

24.  Atelier „Brexit și politica în domeniul TIC”

ITRE/8/13306

25.  Chestiuni diverse

26.  Reuniuni următoare

·9 iulie 2018, 15.00 - 18.30

·10 iulie 2018, 9.00 - 12.30 și 14.30 - 18.30

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Notă juridică