PDF 368kWORD 348k

 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

ITRE(2018)0618_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 18. júna 2018 od 15.00 do 18.30 h

utorok 19. júna 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (2Q2)

18. júna 2018 od 15.00 do 18.30 h

1.  Prijatie programu schôdze

2.  Oznámenia predsedníctva

3.  Schválenie zápisníc zo schôdzí

·23. – 24. apríla 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Gestorský výbor:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·preskúmanie návrhu stanoviska

5.  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o podporu štrukturálnych reforiem v členských štátoch

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Gestorský výbor:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·preskúmanie návrhu stanoviska

6.  Výmena názorov s európskym komisárom pre vedu, výskum a inováciu Carlosom Moedasom ako súčasť štruktúrovaného dialógu vrátane dialógu o novoprijatých legislatívnych programoch VFR

ITRE/8/13302

7.  Výmena názorov s európskou komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariyou Gabrielovou ako súčasť štruktúrovaného dialógu vrátane dialógu o novoprijatých legislatívnych programoch VFR

ITRE/8/13303

* * *

19. júna 2018 od 9.00 do 12.30 h

Od 9.00 h:

Za zatvorenými dverami

8.  Schôdza koordinátorov

* * *

Od 10.00 h:

*** Elektronické hlasovanie ***

9.  Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Spravodajkyňa:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Gestorský výbor:

ITRE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

10.  Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Spravodajca:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

·prijatie návrhu správy

·termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. apríl 2018, 12.00 h

11.  Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Gestorský výbor:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·prijatie návrhu stanoviska

·termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 30. apríl 2018, 12.00 h

12.  Investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Spravodajkyňa:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

·prijatie návrhu správy

·termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 26. apríl 2018, 12.00 h

13.  Rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie zmeny č. 1 memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Spravodajca:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

TRAN –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

·prijatie návrhu správy

·termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. máj 2018, 12.00 h

14.  Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a vládou Spojených štátov amerických

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Spravodajca:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

·prijatie návrhu správy

·termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 23. máj 2018, 12.00 h

15.  Uzavretie Dohody o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (ASECNA) týkajúcej sa rozvoja satelitnej navigácie a poskytovania súvisiacich služieb v oblasti pôsobnosti agentúry ASECNA v prospech civilného letectva

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Spravodajca:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

·prijatie návrhu správy

*** Koniec elektronického hlasovania ***

* * *

16.  Nástroj na prepájanie Európy v oblasti energetiky ako súčasť novoprijatých viacročných legislatívnych programov, výklad generálneho riaditeľa Dominiqua Ristoriho, Európska komisia

ITRE/8/13581

17.  Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Spravodajca:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

18.  Európsky kódex v oblasti elektronických komunikácií (prepracované znenie)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Spravodajkyňa:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Gestorský výbor:

ITRE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

19.  Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Spravodajca:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

20.  Energetická efektívnosť

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Spravodajca:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Gestorský výbor:

ITRE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI

·Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

21.  Riadenie energetickej únie

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Spravodajcovia: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Gestorské výbory: ITRE a ENVI (článok 55)
● podanie správy výboru o rokovaniach (článok 69f(3))

22.  Služobná cesta výboru ITRE do Silicon Valley, USA (2. – 5. apríla 2018), debrífing

ITRE/8/13305

* * *

19. júna 2018 od 14.30 do 18.30 h

23.  Výmena názorov s európskou komisárkou pre voľný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbietou Bieńkowskou ako súčasť štruktúrovaného dialógu vrátane dialógu o novoprijatých legislatívnych programoch VFR

ITRE/8/13307

24.  Seminár na tému Brexit a politika v oblasti IKT

ITRE/8/13306

25.  Rôzne otázky

26.  Nasledujúce schôdze

·9. júla 2018 od 15.00 do 18.30 h

·10. júla 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Posledná úprava: 12. júna 2018Právne oznámenie