PDF 495kWORD 1129k

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

ITRE(2018)0618_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 18. junija 2018, od 15.00 do 18.30

v torek, 19. junija 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (2Q2)

18. junij 2018 od 15.00 do 18.30

1.  Sprejetje dnevnega reda

2.  Sporočila predsednika

3.  Sprejetje zapisnikov s sej:

·23. in 24. april 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Pripravljavec mnenja:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Pristojni odbor:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Mnenje:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Obravnava osnutka mnenja

5.  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v zvezi s podporo za strukturne reforme v državah članicah

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Pripravljavka mnenja:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Pristojni odbor:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Mnenje:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Obravnava osnutka mnenja

6.  Izmenjava mnenj z evropskim komisarjem za raziskave, znanost in inovacije Carlosom Moedasom v okviru strukturiranega dialoga, tudi o nedavno sprejetih zakonodajnih programih večletnega finančnega okvira

ITRE/8/13302

7.  Izmenjava mnenj z evropsko komisarko za digitalno gospodarstvo in družbo Mariyo Gabriel v okviru strukturiranega dialoga, tudi o nedavno sprejetih zakonodajnih programih večletnega finančnega okvira

ITRE/8/13303

* * *

19. junij 2018 od 9.00 do 12.30

Od 9.00:

Brez navzočnosti javnosti

8.  Sestanek koordinatorjev

* * *

Od 10.00:

*** Elektronsko glasovanje ***

9.  Ustanovitev evropskega programa za razvoj obrambne industrije v podporo konkurenčnosti in inovacijski zmogljivosti obrambne industrije EU

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Poročevalka:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Pristojni odbor:

ITRE*

 

 

Mnenje:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Glasovanje o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

10.  Evropsko skupno podjetje za visoko zmogljivo računalništvo

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Poročevalec:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

·Sprejetje osnutka poročila

·Rok za vložitev predlogov sprememb: 26. april 2018 ob 12.00

11.  Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Pripravljavec mnenja:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Pristojni odbor:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Mnenje:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Sprejetje osnutka mnenja

·Rok za vložitev predlogov sprememb: 30. april 2018 ob 12.00

12.  Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski uniji

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Poročevalka:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

·Sprejetje osnutka poročila

·Rok za vložitev predlogov sprememb: 26. april 2018 ob 12.00

13.  Sklep Sveta o sklenitvi Spremembe 1 Memoranduma o sodelovanju NAT-I-9406 med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo v imenu Evropske unije

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Poročevalec:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

TRAN –

Sklep: brez mnenja

 

·Sprejetje osnutka poročila

·Rok za vložitev predlogov sprememb: 23. maj 2018 ob 12.00

14.  Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Vlado Združenih držav Amerike

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Poročevalec:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

·Sprejetje osnutka poročila

·Rok za vložitev predlogov sprememb: 23. maj 2018 ob 12.00

15.  Sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Evropsko unijo in Agencijo za varnost letalske navigacije v Afriki in na Madagaskarju (ASECNA) v zvezi z razvojem satelitske navigacije in zagotavljanjem povezanih storitev na območju pristojnosti agencije ASECNA za civilno letalstvo

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Poročevalec:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

AFET –

Sklep: brez mnenja

 

 

TRAN –

Sklep: brez mnenja

 

·Sprejetje osnutka poročila

*** Konec elektronskega glasovanja ***

* * *

16.  Instrument za povezovanje Evrope na področju energije, kot del nedavno sprejetih zakonodajnih programov večletnega finančnega okvira, ki ga bo predstavil generalni direktor Dominique Ristori, Evropska komisija

ITRE/8/13581

17.  Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Poročevalec:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

18.  Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah (prenovitev)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Poročevalka:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Pristojni odbor:

ITRE*

 

 

Mnenje:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

19.  Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Poročevalec:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

20.  Energetska učinkovitost

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Poročevalec:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Pristojni odbor:

ITRE

 

 

Mnenje:

ENVI

·Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3))

21.  Upravljanje energetske unije

ITRE/8/13310

 

CJ10/8/09954

***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016

Poročevalca: Claude Turmes (Verts/ALE) – Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Pristojni odbor: ITRE – ENVI (člen 55 Poslovnika)

·Poročanje odboru o pogajanjih (člen 69f(3) Poslovnika)

22.  Misija odbora ITRE v Silicijevi dolini, ZDA (2. - 5. april 2018), poročilo

ITRE/8/13305

* * *

19. junij 2018 od 14.30 do 18.30

23.  Izmenjava mnenj z evropsko komisarko za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieto Bieńkowsko v okviru strukturiranega dialoga, tudi o nedavno sprejetih zakonodajnih programih večletnega finančnega okvira

ITRE/8/13307

24.  Delavnica "Brexit in politika na področju IKT"

ITRE/8/13306

25.  Razno

26.  Naslednja seja

·9. julij 2018, od 15.00 do 18.30

·10. julij 2018, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Zadnja posodobitev: 12. junij 2018Pravno obvestilo