PDF 359kWORD 347k

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

ITRE(2018)0618_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 18 juni 2018 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

18 juni 2018 kl. 15.00–18.30

1.  Godkännande av föredragningslistan

2.  Meddelanden från ordföranden

3.  Justering av sammanträdesprotokoll

·23–24 april 2018  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

Föredragande av yttrande:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Ansv. utsk.:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Rådg. utsk.:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Behandling av förslag till yttrande

5.  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller stöd till strukturreformer i medlemsstaterna

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

Föredragande av yttrande:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Ansv. utsk.:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Rådg. utsk.:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Behandling av förslag till yttrande

6.  Diskussion med Carlos Moedas, kommissionsledamot med ansvar för forskning, vetenskap och innovation, som en del av den strukturerade dialogen, bland annat om de nyligen antagna lagstiftningsprogrammen inom ramen för den fleråriga budgetramen

ITRE/8/13302

7.  Diskussion med Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, som en del av den strukturerade dialogen, bland annat om de nyligen antagna lagstiftningsprogrammen inom ramen för den fleråriga budgetramen

ITRE/8/13303

* * *

19 juni 2018 kl. 9.00–12.30

Från kl. 9.00:

Inom stängda dörrar

8.  Samordnarnas sammanträde

* * *

Från kl. 10.00:

*** Elektronisk omröstning ***

9.  Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Föredragande:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE*

 

 

Rådg. utsk.:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

10.  Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Föredragande:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

·Antagande av förslag till betänkande

·Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 26 april 2018 kl. 12.00

11.  Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

Föredragande av yttrande:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Ansv. utsk.:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Rådg. utsk.:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Antagande av förslag till yttrande

·Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 30 april 2018 kl. 12.00

12.  Projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Föredragande:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

·Antagande av förslag till betänkande

·Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 26 april 2018 kl. 12.00

13.  Rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ändring 1 av samarbetsmemorandum NAT-I-9406 mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Föredragande:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

TRAN –

Beslut: inget yttrande

 

·Antagande av förslag till betänkande

·Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 maj 2018 kl. 12.00

14.  Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staternas regering

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Föredragande:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG –

Beslut: inget yttrande

 

·Antagande av förslag till betänkande

·Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 23 maj 2018 kl. 12.00

15.  Ingående av samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar (ASECNA) om utveckling av satellitnavigering och tillhandahållande av tilläggstjänster för civil flygtrafik inom ASECNA:s behörighetsområde

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Föredragande:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

TRAN –

Beslut: inget yttrande

 

·Antagande av förslag till betänkande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

* * *

16.  Fonden för ett sammanlänkat Europa inom energiområdet, som en del av de nyligen antagna lagstiftningsprogrammen inom ramen för den fleråriga budgetramen, redogörelse av generaldirektör Dominique Ristori, kommissionen

ITRE/8/13581

17.  Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Föredragande:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

18.  En europeisk kodex för elektronisk kommunikation (omarbetning)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Föredragande:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE*

 

 

Rådg. utsk.:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

19.  Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Föredragande:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

20.  Energieffektivitet

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Föredragande:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Ansv. utsk.:

ITRE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI

·Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

21.  Styrningen av energiunionen

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Föredragande: Claude Turmes (Verts/ALE) - Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Ansv. utsk.: ITRE - ENVI (artikel 55)
● Återrapportering till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f(3))

22.  ITRE-utskottets resa till Silicon Valley, USA (2-5 april 2018), avrapportering

ITRE/8/13305

* * *

19 juni 2018 kl. 14.30–18.30

23.  Diskussion med Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, som en del av den strukturerade dialogen, bland annat om de nyligen antagna lagstiftningsprogrammen inom ramen för den fleråriga budgetramen

ITRE/8/13307

24.  Workshop om brexit och IKT-politik

ITRE/8/13306

25.  Övriga frågor

26.  Kommande sammanträden

·9 juli 2018 kl. 15.00–18.30

·10 juli 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Senaste uppdatering: 14 juni 2018Rättsligt meddelande