PDF 139kWORD 427k

 

Комисия по правни въпроси

JURI(2014)0210_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 10 февруари 2014 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 11 февруари 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

10 февруари 2014 г., 15.00–15.30 ч.

1.        Приемане на дневния ред

2.        Съобщения на председателя

3.        Представяне на проучване на договорни споразумения за създатели: законодателство и практики в избрани държави членки

При закрити врата

10 февруари 2014 г., 15.30–18.30 ч.

4.        Съдебни спорове, засягащи Парламента (член128)

5.        Проверка на правомощията (член 3)

6.        Искане за снемане на парламентарния имунитет на Рихард Зебер

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Докладчик:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Водеща:

JURI –

 

 

· Изслушване

7.        Искане за защита на парламентарния имунитет на Габриеле Албертини

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Докладчик:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Водеща:

JURI –

 

 

· Размяна на мнения

· Приемане

8.        Искане за снемане на имунитета на Тадеуш Цимански

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Докладчик:

Димитър Стоянов (NI)

CM – PE524.748v01-00

Водеща:

JURI –

Димитър Стоянов (NI)

 

· Разглеждане на проектодоклада

· Приемане на проектодоклада

* * *

Заседание на координаторите

* * *

11 февруари 2014 г., 9.00–10.30 ч.

9.        Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

Изслушване

10.      Регулаторна съгласуваност и прилагане на правото на ЕС в контекста на Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите

11 февруари 2014 г., 10.30–11.30 ч.

*** Време за гласуване ***

11.      Компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Докладчик:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

EMPL

· Разглеждане в комисия: гласуване на съгласуван текст

12.      Проект на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на броя на съдиите в Общия съд

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Докладчик:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

AFCO

· Разглеждане в комисия: гласуване на съгласуван текст (подлежи на потвърждение)

13.      Европейска заповед за запор на банкови сметки

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Докладчик:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

ECON

· Разглеждане в комисия: гласуване на съгласуван текст

14.      Такси за възпроизвеждане за лично ползване

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Докладчик:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Водеща:

JURI –

 

 

· Приемане на проектодоклада

15.      Пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Докладчик по становище:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Водеща:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Приемане на проектостановището под формата на писмо

16.      Европейска прокуратура

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Докладчик по становище:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Водеща:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Приемане на проектостановището

17.      Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Докладчик по становище:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Водеща:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Приемане на проектостановището

18.      Оценка на правосъдието във връзка с наказателното правосъдие и принципите на правовата държава

JURI/7/15105

 

Докладчик по становище:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Приемане на проектостановището

19.      Петиция 0070/2012, внесена от Имре Юхас, с унгарско гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане за отмяна на Резолюция № 1483/2007 на Националния съвет на Словакия относно неоспоримостта на декретите „Бенеш“

JURI/7/15099

 

Докладчик:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Приемане на проектостановището под формата на писмо

*** Край на гласуването ***

11 февруари 2014 г., 11.30–12.00 ч.

20.      Eвропейска процедура за искове с малък материален интерес и европейска заповед за плащане

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Докладчик:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

ITRE, IMCO, LIBE

· Размяна на мнения

21.      Протокол към Конвенцията за международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Докладчик:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

TRAN

· Разглеждане на проектодоклада

11 февруари 2014 г., 12.00–12.30 ч.

При закрити врата

22.      Искане за снемане на парламентарния имунитет на Марио Боргецио

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Докладчик:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Водеща:

JURI –

 

 

· Изслушване

11 февруари 2014 г., 15.00–16.00 ч.

23.      Изслушване относно закона на ЕС за унаследяването и защитата на уязвимите пълнолетни лица

11 февруари 2014 г., 16.00–18.30 ч.

24.      Закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Докладчик:

Marielle Gallo (PPE)

 

Водеща:

JURI –

 

 

Подпомагаща:

ITRE, IMCO

· Размяна на мнения

25.      Засилване на някои аспекти от презумпцията за невиновност и правото на присъствие по време на процес при наказателно производство

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Докладчик по становище:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Водеща:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Подпомагаща:

JURI

· Разглеждане на проектостановището

26.      Субсидиарност (член 38а)

27.      Разни въпроси

28.      Следващо(и) заседание(я)

· 19 март 2014 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

· 20 март 2014 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 6 февруари 2014 г.Правна информация