PDF 128kWORD 104k

 

Retsudvalget

JURI(2014)0210_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 10. februar 2014 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødeværelse: Altiero Spinelli (3G-3)

Den 10. februar 2014 kl. 15.00-15.30

1.        Vedtagelse af dagsordenen

2.        Meddelelser fra formanden

3.        Fremlæggelse af en undersøgelse om kontraktarrangementer, der finder anvendelse på ophavsmænd: lovgivning og praksis i udvalgte medlemsstater

For lukkede døre

Den 10. februar 2014 kl. 15.30-18.30

4.        Tvister, der involverer Parlamentet (artikel 128)

5.        Valgs prøvelse (artikel 3)

6.        Anmodning om ophævelse af Richard Seebers parlamentariske immunitet

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Ordfører:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

· Høring

7.        Anmodning om beskyttelse af Gabriele Albertinis parlamentariske immunitet

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Ordfører:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

· Drøftelse

· Vedtagelse

8.        Anmodning om ophævelse af Tadeusz Cymańskis parlamentariske immunitet

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Ordfører:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

· Behandling af udkast til betænkning

· Vedtagelse af udkast til betænkning

* * *

Koordinatormøde

* * *

Den 11. februar 2014 kl. 9.00-10.30

9.        Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Høring

10.      Sammenhæng i lovgivningen og gennemførelse af EU-retten i forbindelse med det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab

Den 11. februar 2014 kl. 10.30-11.30

*** Afstemning ***

11.      Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Ordfører:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

EMPL

· Behandling i udvalget: afstemning om den forhandlede tekst

12.      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændringer af statutten for Den Europæiske Unions Domstol ved at øge antallet af dommere ved Retten

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Ordfører:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

AFCO

· Behandling i udvalget: afstemning om den forhandlede tekst (skal bekræftes)

13.      Europæisk kendelse til sikring af bankindeståender

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Ordfører:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

ECON

· Behandling i udvalget: afstemning om den forhandlede tekst

14.      Privatkopieringsafgifter

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Ordfører:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

· Vedtagelse af udkast til betænkning

15.      Pakkerejser og formidlede rejsearrangementer

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Ordfører for udtalelse:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Kor. udv.:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

16.      Den europæiske anklagemyndighed

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Ordfører for udtalelse:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Kor. udv.:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Vedtagelse af udkast til udtalelse

17.      Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Ordfører for udtalelse:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Kor. udv.:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Vedtagelse af udkast til udtalelse

18.      Evaluering af retsplejen med hensyn til strafferetsplejen og retsstatsprincippet

JURI/7/15105

 

Ordfører for udtalelse:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Vedtagelse af udkast til udtalelse

19.      Andragende nr. 0070/2012 af Imre Juhasz, ungarsk statsborger, og 1 medunderskriver, om anmodning om ophævelse af det slovakiske nationalråds resolution 1483/2007 vedrørende Benes-dekreternes uangribelighed

JURI/7/15099

 

Ordfører:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Vedtagelse af udkast til udtalelse i form af en skrivelse

*** Afstemning afsluttet ***

Den 11. februar 2014 kl. 11.30-12.00

20.      Europæisk småkravsprocedure og europæisk betalingspåkravsprocedure

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Ordfører:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

ITRE, IMCO, LIBE

· Drøftelse

21.      Konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr i tilknytning til specifikke forhold for rullende jernbanemateriel

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Ordfører:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

TRAN

· Behandling af udkast til betænkning

Den 11. februar 2014 kl. 12.00-12.30

For lukkede døre

22.      Anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios parlamentariske immunitet

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Ordfører:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Kor. udv.:

JURI –

 

 

· Høring

Den 11. februar 2014 kl. 15.00-16.00

23.      Høring om EU-lovgivningen vedrørende arveret og beskyttelse af sårbare voksne

Den 11. februar 2014 kl. 16.00-18.30

24.      Beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger (forretningshemmeligheder) mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Ordfører:

Marielle Gallo (PPE)

 

Kor. udv.:

JURI –

 

 

Udtalelser:

ITRE, IMCO

· Drøftelse

25.      Styrkelse af visse aspekter af uskyldsformodning og af retten til at være til stede under retssagen i straffesager

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Ordfører for udtalelse:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Kor. udv.:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Udtalelser:

JURI

· Behandling af udkast til udtalelse

26.      Nærhedsprincippet (artikel 38a)

27.      Diverse sager

28.      Næste møde(r)

· den 19. marts 2014 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 (Bruxelles)

· den 20. marts 2014 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 6. februar 2014Juridisk meddelelse