PDF 123kWORD 341k

 

Õiguskomisjon

JURI(2014)0210_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 10. veebruar 2014 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 11. veebruar 2014 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

10. veebruar 2014 kell 15.00–15.30

1.        Päevakorra kinnitamine

2.        Juhataja teadaanded

3.        Uuringu „Loovisikutele kohaldatavad lepingutingimused: valitud liikmesriikide õigus ja tavad” tutvustamine

Kinnine koosolek

10. veebruar 2014 kell 15.30–18.30

4.        Euroopa Parlamenti puudutavad kohtuvaidlused (artikkel 128)

5.        Volituste kontrollimine (artikkel 3)

6.        Richard Seeberi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Raportöör:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

· Kuulamine

7.        Parlamendiliikme Gabriele Albertini puutumatuse kaitsmise taotlus

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Raportöör:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

· Arvamuste vahetus

· Vastuvõtmine

8.        Tadeusz Cymański parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Raportöör:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

· Raporti projekti läbivaatamine

· Raporti projekti vastuvõtmine

* * *

Koordinaatorite koosolek

* * *

11. veebruar 2014 kell 9.00–10.30

9.        Juhataja teadaanne koordinaatorite otsuste kohta

Kuulamine

10.      Õiguslik sidusus ja ELi õiguse kohaldamine Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse kontekstis

11. veebruar 2014 kell 10.30–11.30

*** Hääletus ***

11.      Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtualluvuse ning neid käsitlevate kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Raportöör:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

EMPL

· Läbivaatamine parlamendikomisjonis: kokkulepitud teksti hääletamine

12.      Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Liidu Kohtu põhikirja, suurendades Üldkohtu kohtunike arvu

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Raportöör:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

AFCO

· Läbivaatamine parlamendikomisjonis: kokkulepitud teksti hääletamine (kinnitamata)

13.      Euroopa pangakonto arestimise määrus

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Raportöör:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

ECON

· Läbivaatamine parlamendikomisjonis: kokkulepitud teksti hääletamine

14.      Isiklikuks tarbeks kopeerimise tasu

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Raportöör:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

· Raporti projekti vastuvõtmine

15.      Pakettreisid ja toetatud reisikorraldusteenused

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Arvamuse koostaja:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Vastutav:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

16.      Euroopa Prokuratuur

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Arvamuse koostaja:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Vastutav:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Arvamuse projekti vastuvõtmine

17.      Eri liikmesriikide emaettevõtjate ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatav ühine maksustamissüsteem

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Arvamuse koostaja:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Vastutav:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Arvamuse projekti vastuvõtmine

18.      Õigusemõistmise hindamine seoses kriminaalõiguse ja õigusriigi põhimõtetega

JURI/7/15105

 

Arvamuse koostaja:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Arvamuse projekti vastuvõtmine

19.      Ungari kodaniku Imre Juhaszi esitatud kahe allkirjaga petitsioon nr 0070/2012 taotluse kohta tunnistada kehtetuks Slovakkia riiginõukogu resolutsioon 1483/2007, mis käsitleb Beneši dekreetide puutumatust

JURI/7/15099

 

Raportöör:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Hääletuse lõpp ***

11. veebruar 2014 kell 11.30–12.00

20.      Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus ja Euroopa maksekäsumenetlus

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Raportöör:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

ITRE, IMCO, LIBE

· Arvamuste vahetus

21.      Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Raportöör:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

TRAN

· Raporti projekti läbivaatamine

11. veebruar 2014 kell 12.00–12.30

Kinnine koosolek

22.      Mario Borghezio parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Raportöör:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Vastutav:

JURI –

 

 

· Kuulamine

11. veebruar 2014 kell 15.00–16.00

23.      Kuulamine teemal „ELi pärimisõigus ja sotsiaalselt kaitsetute täiskasvanute kaitsmine”

11. veebruar 2014 kell 16.00–18.30

24.      Avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Raportöör:

Marielle Gallo (PPE)

 

Vastutav:

JURI –

 

 

Arvamus(ed):

ITRE, IMCO

· Arvamuste vahetus

25.      Süütuse presumptsiooni ja kohtulikul arutamisel osalemise õiguse teatavate aspektide tugevdamine kriminaalmenetluses

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Arvamuse koostaja:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Vastutav:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Arvamus(ed):

JURI

· Arvamuse projekti läbivaatamine

26.      Subsidiaarsus (artikkel 38a)

27.      Muud küsimused

28.      Järgmine koosolek / järgmised koosolekud

· 19. märts 2014 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

· 20. märts 2014 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2014Õigusalane teave