PDF 124kWORD 105k

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta

JURI(2014)0210_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 10. helmikuuta 2014 klo 15.0018.30

Tiistai 11. helmikuuta 2014 klo 9.0012.30 ja 15.0018.30

Bryssel

Kokoushuone: Altiero Spinelli (3G-3)

10. helmikuuta 2014 klo 15.0015.30

1.        Esityslistan hyväksyminen

2.        Puheenjohtajan ilmoitukset

3.        Luovan työn tekijöitä koskevia sopimusjärjestelyitä käsittelevän tutkimuksen esittely: lainsäädäntö ja käytäntö tietyissä jäsenvaltioissa

Suljetuin ovin

10. helmikuuta 2014 klo 15.3018.30

4.        Oikeusriidat, joissa parlamentti on osallisena (128 artikla)

5.        Valtakirjojen tarkastus (3 artikla)

6.        Richard Seeberin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Esittelijä:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

· Kuulemistilaisuus

7.        Gabriele Albertinin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Esittelijä:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

· Keskustelu

· Hyväksyminen

8.        Tadeusz Cymańskin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Esittelijä:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

· Mietintöluonnoksen käsittely

· Mietintöluonnoksen hyväksyminen

* * *

Koordinaattoreiden kokous

* * *

11. helmikuuta 2014 klo 9.0010.30

9.        Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

Kuulemistilaisuus

10.      Sääntelyn yhtenäisyys ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpano transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden näkökulmasta

11. helmikuuta 2014 klo 10.3011.30

*** Äänestys ***

11.      Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Esittelijä:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

EMPL

· Käsittely valiokunnassa: äänestys sovitusta tekstistä

12.      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta lisäämällä unionin yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärää

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Esittelijä:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

AFCO

· Käsittely valiokunnassa: äänestys sovitusta tekstistä (vahvistettava)

13.      Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Esittelijä:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

ECON

· Käsittely valiokunnassa: äänestys sovitusta tekstistä

14.      Yksityisen kopioinnin maksut

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Esittelijä:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

· Mietintöluonnoksen hyväksyminen

15.      Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Valmistelija:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Vastaava:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

16.      Euroopan syyttäjänvirasto

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Valmistelija:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Vastaava:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

17.      Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Valmistelija:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Vastaava:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

18.      Oikeudenkäytön arviointi rikosoikeuden ja oikeusvaltion yhteydessä

JURI/7/15105

 

Valmistelija:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

19.      Vetoomus nro 0070/2012, Imre Juhász, Unkarin kansalainen, ja kaksi allekirjoittanutta, pyyntö Slovakian kansallisneuvoston päätöslauselman 1483/2007 kumoamisesta Benes-asetusten koskemattomuuden osalta

JURI/7/15099

 

Esittelijä:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Kirjeen muodossa annetun lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Äänestys päättyy ***

11. helmikuuta 2014 klo 11.3012.00

20.      Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Esittelijä:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

ITRE, IMCO, LIBE

· Keskustelu

21.      Liikkuvaan kalustoon kohdistuvista kansainvälisistä vakuusoikeuksista tehtyyn yleissopimukseen liitetty rautatiekalustoon liittyvistä erityiskysymyksistä tehty pöytäkirja

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Esittelijä:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

TRAN

· Mietintöluonnoksen käsittely

11. helmikuuta 2014 klo 12.0012.30

Suljetuin ovin

22.      Mario Borghezion parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Esittelijä:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Vastaava:

JURI –

 

 

· Kuulemistilaisuus

11. helmikuuta 2014 klo 15.0016.00

23.      Kuuleminen perintöasioihin ja haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelemiseen liittyvästä EU:n lainsäädännöstä

11. helmikuuta 2014 klo 16.0018.30

24.      Julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Esittelijä:

Marielle Gallo (PPE)

 

Vastaava:

JURI –

 

 

Lausunto:

ITRE, IMCO

· Keskustelu

25.      Syyttömyysolettamaa ja oikeutta olla läsnä rikosoikeudenkäynneissä koskevien tiettyjen näkökohtien vahvistaminen

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Valmistelija:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Vastaava:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Lausunto:

JURI

· Lausuntoluonnoksen käsittely

26.      Toissijaisuusperiaate (työjärjestyksen 38 a artikla)

27.      Muut asiat

28.      Seuraava kokous / Seuraavat kokoukset

· 19. maaliskuuta 2014 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)

· 20. maaliskuuta 2014 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2014Oikeudellinen huomautus