PDF 131kWORD 378k

 

Teisės reikalų komitetas

JURI(2014)0210_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2014 m. vasario 10 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2014 m. vasario 11 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2014 m. vasario 10 d. 15.00–15.30 val.

1.        Darbotvarkės tvirtinimas

2.        Pirmininko pranešimai

3.        Tyrimo „Sutartyse numatyti susitarimai, taikomi kūrėjams. Pasirinktų valstybių narių teisė ir praktika“ pristatymas

Uždaras

2014 m. vasario 10 d. 15.30–18.30 val.

4.        Teisminiai ginčai, kuriuose dalyvauja Parlamentas (128 straipsnis)

5.        Įgaliojimų patikrinimas (3 straipsnis)

6.        Prašymas panaikinti Richardo Seeberio parlamentinį imunitetą

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Pranešėjas:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

· Klausymas

7.        Prašymas ginti Parlamento nario Gabriele Albertini imunitetą

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Pranešėjas:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

· Keitimasis nuomonėmis

· Priėmimas

8.        Prašymas atšaukti Parlamento nario Tadeuszo Cymańskio imunitetą

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Pranešėjas:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

· Pranešimo projekto svarstymas

· Pranešimo projekto tvirtinimas

* * *

Koordinatorių posėdis

* * *

2014 m. vasario 11 d. 9.00–10.30 val.

9.        Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

Klausymas

10.      Reguliavimo nuoseklumas ir ES teisės įgyvendinimas Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės kontekste

2014 m. vasario 11 d. 10.30–11.30 val.

*** Balsavimas ***

11.      Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Pranešėjas:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

EMPL

· Svarstymas komitete: balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta

12.      Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto dalinio pakeitimo ir Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimo

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Pranešėja:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFCO

· Svarstymas komitete: balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta (dar nepatvirtinta)

13.      Europinio sąskaitos blokavimo įsakymo sukūrimas

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Pranešėjas:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON

· Svarstymas komitete: balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta

14.      Mokesčiai už kopijavimą asmeniniam naudojimui

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Pranešėja:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

· Pranešimo projekto tvirtinimas

15.      Kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Nuomonės referentė:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

16.      Europos prokuratūra

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Nuomonės referentė:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Nuomonės projekto tvirtinimas

17.      Bendroji mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Nuomonės referentė:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Atsakingas komitetas:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Nuomonės projekto tvirtinimas

18.      Teisingumo vertinimas baudžiamojo teisingumo ir teisinės valstybės srityje

JURI/7/15105

 

Nuomonės referentas:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Nuomonės projekto tvirtinimas

19.      Peticija Nr. 0070/2012 dėl prašymo panaikinti Slovakijos nacionalinės tarybos rezoliuciją Nr. 1483/2007 dėl E. Benešo dekretų neskundžiamumo, kurią pateikė Vengrijos pilietis Imre Juhasz, su dviem parašais

JURI/7/15099

 

Pranešėjas:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

*** Balsavimo pabaiga ***

2014 m. vasario 11 d. 11.30–12.00 val.

20.      Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Pranešėja:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE, IMCO, LIBE

· Keitimasis nuomonėmis

21.      Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Pranešėja:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

TRAN

· Pranešimo projekto svarstymas

2014 m. vasario 11 d. 12.00–12.30 val.

Uždaras

22.      Prašymas ginti Mario Borghezio parlamentinį imunitetą

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Pranešėjas:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

· Klausymas

2014 m. vasario 11 d. 15.00–16.00 val.

23.      Klausymas dėl ES paveldėjimo teisės ir pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugos

2014 m. vasario 11 d. 16.00–18.30 val.

24.      Neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsauga nuo neteisėto gavimo, naudojimo ir atskleidimo

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Pranešėja:

Marielle Gallo (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

JURI –

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ITRE, IMCO

· Keitimasis nuomonėmis

25.      Tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimas

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Nuomonės referentė:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Atsakingas komitetas:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

JURI

· Nuomonės projekto svarstymas

26.      Subsidiarumas (38a straipsnis)

27.      Kiti klausimai

28.      Kitas (-i) posėdis (-džiai)

· 2014 m. kovo 19 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

· 2014 m. kovo 20 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2014 m. vasario 6 d.Teisinis pranešimas