PDF 133kWORD 413k

 

Juridiskā komiteja

JURI(2014)0210_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2014. gada 10. februārī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2014. gada 11. februārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (3G-3)

2014. gada 10. februārī plkst. 15.00–15.30

1.        Darba kārtības pieņemšana

2.        Priekšsēdētāja paziņojumi

3.        Iepazīstināšana ar pētījumu par autoriem piemērojamiem līgumu noteikumiem: konkrētu dalībvalstu tiesības un prakse

Aiz slēgtām durvīm

2014. gada 10. februārī plkst. 15.30–18.30

4.        Strīdi, kuros iesaistīts Parlaments (128. pants)

5.        Pilnvaru pārbaude (3. pants)

6.        Pieprasījums atcelt Richard Seeber deputāta imunitāti

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Referents:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

· Uzklausīšana

7.        Pieprasījums aizstāvēt Gabriele Albertini deputāta imunitāti

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Referents:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

· Viedokļu apmaiņa

· Pieņemšana

8.        Pieprasījums atcelt Tadeusz Cymański deputāta imunitāti

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Referents:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

· Ziņojuma projekta izskatīšana

· Ziņojuma projekta pieņemšana

* * *

Koordinatoru sanāksme

* * *

2014. gada 11. februārī plkst. 9.00–10.30

9.        Priekšsēdētāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Uzklausīšana

10.      Tiesību aktu saskaņotība un ES tiesību aktu īstenošana saistībā ar Transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību

2014. gada 11. februārī plkst. 10.30–11.30

*** Balsošanas laiks ***

11.      Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Referents:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

EMPL

· Izskatīšana komitejā: balsošana par saskaņoto tekstu

12.      Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Savienības Tiesas statūtus, palielinot tiesnešu skaitu Vispārējā tiesā

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Referente:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

AFCO

· Izskatīšana komitejā: balsošana par saskaņoto tekstu (vēl jāapstiprina)

13.      Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojums

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Referents:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

ECON

· Izskatīšana komitejā: balsošana par saskaņoto tekstu

14.      Nodevas par kopēšanu privātām vajadzībām

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Referente:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

· Ziņojuma projekta pieņemšana

15.      Kompleksi ceļojumi un atbalstīti ceļojumu pakalpojumi

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Atzinumu sagatavoja:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Vēstules veidā iesniegta atzinuma projekta pieņemšana

16.      Eiropas Prokuratūra

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Atzinumu sagatavoja:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Atzinuma projekta pieņemšana

17.      Kopēja nodokļu sistēma mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Atzinumu sagatavoja:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Atbildīgā komiteja:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Atzinuma projekta pieņemšana

18.      Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināltiesību jomā un tiesiskums

JURI/7/15105

 

Atzinumu sagatavoja:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Atzinuma projekta pieņemšana

19.      Lūgumraksts Nr. 0070/2012, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgais Imre Juhasz un kam pievienoti 2 paraksti, par prasību anulēt Slovākijas Valsts padomes Rezolūciju Nr. 1483/2007 par Beneša dekrētu neapstrīdamību

JURI/7/15099

 

Referents:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Vēstules veidā iesniegta atzinuma projekta pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

2014. gada 11. februārī plkst. 11.30–12.00

20.      Eiropas procedūra maza apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Referente:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

ITRE, IMCO, LIBE

· Viedokļu apmaiņa

21.      Konvencijai par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām pievienotais protokols, kas attiecas uz dzelzceļa ritošo sastāvu

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Referente:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

TRAN

· Ziņojuma projekta izskatīšana

2014. gada 11. februārī plkst. 12.00–12.30

Aiz slēgtām durvīm

22.      Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio deputāta imunitāti

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Referents:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

· Uzklausīšana

2014. gada 11. februārī plkst. 15.00–16.00

23.      Uzklausīšana par ES tiesību aktiem attiecībā uz mazāk aizsargātu pieaugušo mantojumu un aizsardzību

2014. gada 11. februārī plkst. 16.00–18.30

24.      Neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzība pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Referente:

Marielle Gallo (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

JURI –

 

 

Atzinumi:

ITRE, IMCO

· Viedokļu apmaiņa

25.      Nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētu aspektu nostiprināšana kriminālprocesā

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Atzinumu sagatavoja:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Atzinumi:

JURI

· Atzinuma projekta izskatīšana

26.      Subsidiaritāte (38.a pants)

27.      Dažādi jautājumi

28.      Nākamās sanāksmes

· 2014. gada 19. martā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

· 2014. gada 20. martā plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana - 2014. gada 6. februārisJuridisks paziņojums