PDF 127kWORD 104k

 

Commissie juridische zaken

JURI(2014)0210_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 10 februari 2014, 15.00 - 18.30 uur

Dinsdag 11 februari 2014, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

10 februari 2014, 15.00 - 15.30 uur

1.        Aanneming van de agenda

2.        Mededelingen van de voorzitter

3.        Presentatie van een studie over contractuele regelingen die van toepassing zijn op scheppende kunstenaars: wetgeving en praktijk in een aantal geselecteerde lidstaten

Achter gesloten deuren

10 februari 2014, 15.30 - 18.30 uur

4.        Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 128)

5.        Onderzoek geloofsbrieven (art. 3)

6.        Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Richard Seeber

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Rapporteur:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

· Hoorzitting

7.        Verzoek om opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Gabriele Albertini

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Rapporteur:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

· Gedachtewisseling

· Goedkeuring

8.        Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Tadeusz Cymański.

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Rapporteur:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

· Behandeling ontwerpverslag

· Goedkeuring ontwerpverslag

* * *

Coördinatorenvergadering

* * *

11 februari 2014, 9.00 - 10.30 uur

9.        Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren

Hoorzitting

10.      Coherentie in de regelgeving en de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving in het kader van het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen

11 februari 2014, 10.30 - 11.30 uur

*** Stemming ***

11.      De rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Rapporteur:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

EMPL

· Behandeling in de commissie: stemming over overeengekomen tekst

12.      Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op de uitbreiding van het aantal rechters bij het Gerecht

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Rapporteur:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

AFCO

· Behandeling in de commissie: stemming over overeengekomen tekst

13.      Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Rapporteur:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

ECON

· Behandeling in de commissie: stemming over overeengekomen tekst

14.      Heffingen kopiëren voor privégebruik

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Rapporteur:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

· Goedkeuring ontwerpverslag

15.      Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Rapporteur voor advies:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ten principale:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

16.      Europees openbaar ministerie

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Rapporteur voor advies:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Ten principale:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Goedkeuring ontwerpadvies

17.      Gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Rapporteur voor advies:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Ten principale:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Goedkeuring ontwerpadvies

18.      Evaluatie van de rechtspleging met betrekking tot het strafrecht en de rechtsstaat

JURI/7/15105

 

Rapporteur voor advies:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Goedkeuring ontwerpadvies

19.      Verzoekschrift 0070/2012, ingediend door Imre Juhasz (Hongaarse nationaliteit), gesteund door 1 medeondertekenaar, over een verzoek om intrekking van Resolutie 1487/2007 van het Slowaakse parlement betreffende de onaantastbaarheid van de Beneš-decreten

JURI/7/15099

 

Rapporteur:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde stemming ***

11 februari 2014, 11.30 - 12.00 uur

20.      Europese procedure voor geringe vorderingen en Europese betalingsbevelprocedure

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Rapporteur:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

ITRE, IMCO, LIBE

· Gedachtewisseling

21.      Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Rapporteur:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

TRAN

· Behandeling ontwerpverslag

11 februari 2014, 12.00 - 12.30 uur

Achter gesloten deuren

22.      Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Mario Borghezio

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Rapporteur:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Ten principale:

JURI –

 

 

· Hoorzitting

11 februari 2014, 15.00 - 16.00 uur

23.      Hoorzitting over de EU-wetgeving inzake erfopvolging en de bescherming van kwetsbare volwassenen

11 februari 2014, 16.00 - 18.30 uur

24.      Bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen de onrechtmatige verwerving, het onrechtmatige gebruik en de onrechtmatige openbaarmaking ervan

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Rapporteur:

Marielle Gallo (PPE)

 

Ten principale:

JURI –

 

 

Adviezen:

ITRE, IMCO

· Gedachtewisseling

25.      De versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht op aanwezigheid tijdens zittingen in strafzaken

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Rapporteur voor advies:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Ten principale:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Adviezen:

JURI

· Behandeling ontwerpadvies

26.      Subsidiariteit (art. 38 bis)

27.      Rondvraag

28.      Volgende vergadering(en)

· 19 maart 2014, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

· 20 maart 2014, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2014Juridische mededeling