PDF 132kWORD 105k

 

Komisja Prawna

JURI(2014)0210_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 10 lutego 2014 r., w godz. 15.00 18.30

Wtorek 11 lutego 2014 r., w godz. 9.00 12.30 i 15.00 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

10 lutego 2014 r., w godz. 15.00 15.30

1.        Przyjęcie porządku dziennego

2.        Komunikaty przewodniczącego

3.        Przedstawienie badania na temat ustaleń umownych mających zastosowanie do twórców: prawo i praktyka wybranych państw członkowskich

Przy drzwiach zamkniętych

10 lutego 2014 r., w godz. 15.30 18.30

4.        Spory z udziałem Parlamentu (art. 128)

5.        Weryfikacja mandatów (art. 3)

6.        Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Richarda Seebera

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Sprawozdawca:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

· Przesłuchanie

7.        Wniosek o utrzymanie immunitetu poselskiego Gabriele Albertiniego

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Sprawozdawca:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

· Wymiana poglądów

· Przyjęcie

8.        Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Tadeusza Cymańskiego

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Sprawozdawca:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

· Rozpatrzenie projektu sprawozdania

· Przyjęcie projektu sprawozdania

* * *

Posiedzenie koordynatorów

* * *

11 lutego 2014 r., w godz. 9.00 10.30

9.        Komunikat przewodniczącego dotyczący decyzji koordynatorów

Przesłuchanie

10.      Spójność regulacyjna i wdrażanie prawodawstwa UE w kontekście transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji

11 lutego 2014 r., w godz. 10.30 11.30

*** Głosowanie ***

11.      Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Sprawozdawca:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

EMPL

· Rozpatrzenie poprawek w komisji: głosowanie nad uzgodnionym tekstem

12.      Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez zwiększenie liczby sędziów w Sądzie

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Sprawozdawczyni:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

AFCO

· Rozpatrzenie poprawek w komisji: głosowanie nad uzgodnionym tekstem (wymaga potwierdzenia)

13.      Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Sprawozdawca:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

ECON

· Rozpatrzenie poprawek w komisji: głosowanie nad uzgodnionym tekstem

14.      Opłaty licencyjne za kopię na użytek prywatny

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Sprawozdawczyni:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

· Przyjęcie projektu sprawozdania

15.      Imprezy turystyczne i aranżowane usługi turystyczne

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Przyjęcie projektu opinii w formie listu

16.      Prokuratura Europejska

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Przyjęcie projektu opinii

17.      Wspólny system opodatkowania mający zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Przedm. właśc.:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Przyjęcie projektu opinii

18.      Ocena wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i norm prawnych

JURI/7/15105

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Przyjęcie projektu opinii

19.      Petycja 0070/2012, którą złożył Imre Juhasz (Węgry) wraz z 2 podpisami, w sprawie wniosku o unieważnienie rezolucji nr 1483/2007 słowackiej Rady Narodowej dotyczącej niezaskarżalności dekretów Benesza

JURI/7/15099

 

Sprawozdawca:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Przyjęcie projektu opinii w formie listu

*** Koniec głosowania ***

11 lutego 2014 r., w godz. 11.30 12.00

20.      Postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Sprawozdawczyni:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, IMCO, LIBE

· Wymiana poglądów

21.      Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Sprawozdawczyni:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

TRAN

· Rozpatrzenie projektu sprawozdania

11 lutego 2014 r., w godz. 12.00 12.30

Przy drzwiach zamkniętych

22.      Wniosek o obronę immunitetu poselskiego Mario Borghezio

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Sprawozdawca:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

· Przesłuchanie

11 lutego 2014 r., w godz. 15.00 16.00

23.      Wysłuchanie w sprawie prawodawstwa UE w zakresie spadków i ochrony osób dorosłych szczególnej troski

11 lutego 2014 r., w godz. 16.00 18.30

24.      Ochrona niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Sprawozdawczyni:

Marielle Gallo (PPE)

 

Przedm. właśc.:

JURI –

 

 

Opiniodawcza:

ITRE, IMCO

· Wymiana poglądów

25.      Wzmocnienie określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Przedm. właśc.:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Opiniodawcza:

JURI

· Rozpatrzenie projektu opinii

26.      Pomocniczość (art. 38 a)

27.      Sprawy różne

28.      Następne posiedzenie(a)

· 19 marca 2014 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

· 20 marca 2014 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2014Informacja prawna