PDF 136kWORD 390k

 

Výbor pre právne veci

JURI(2014)0210_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 10. februára 2014 od 15.00 do 18.30 h

utorok 11. februára 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

10. februára 2014 od 15.00 do 15.30 h

1.        Prijatie programu schôdze

2.        Oznámenia predsedajúceho

3.        Predloženie štúdie o zmluvných mechanizmoch uplatniteľných na tvorcov: právo a prax vybraných členských štátov

Za zatvorenými dverami

10. februára 2014 od 15.30 do 18.30 h

4.        Spory týkajúce sa Európskeho parlamentu (článok 128)

5.        Preskúmanie osvedčení (článok 3)

6.        Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Richarda Seebera

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Spravodajca:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

· vypočutie

7.        Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity Gabriela Albertiniho

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Spravodajca:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

· výmena názorov

· prijatie

8.        Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Tadeusza Cymańského

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Spravodajca:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

· preskúmanie návrhu správy

· prijatie návrhu správy

* * *

Schôdza koordinátorov

* * *

11. februára 2014 od 9.00 do 10.30 h

9.        Oznámenie predsedajúceho o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori

Vypočutie

10.      Regulačný súlad a vykonávanie práva EÚ v kontexte Transatlantického obchodného a investičného partnerstva

11. februára 2014 od 10.30 do 11.30 h

*** Hlasovanie ***

11.      Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Spravodajca:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

EMPL

· preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení

12.      Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Súdneho dvora Európskej únie zvýšením počtu sudcov Všeobecného súdu

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Spravodajkyňa:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFCO

· preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení (má sa potvrdiť)

13.      Európsky príkaz na zablokovanie účtov

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Spravodajca:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON

· preskúmanie vo výbore: hlasovanie o dohodnutom znení

14.      Poplatky za súkromné kopírovanie

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Spravodajkyňa:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

· prijatie návrhu správy

15.      Balík cestovných služieb a asistenčné cestovné služby

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

16.      Európska prokuratúra

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Gestorský výbor:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· prijatie návrhu stanoviska

17.      Spoločný systém zdaňovania uplatňovaný v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Gestorský výbor:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· prijatie návrhu stanoviska

18.      Hodnotenie spravodlivosti vo vzťahu k trestnej spravodlivosti a právnemu štátu

JURI/7/15105

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· prijatie návrhu stanoviska

19.      Petícia č. 0070/2012, ktorú predložil Imre Juhasz (Maďarsko), s dvoma podpismi, v súvislosti so žiadosťou o zrušenie uznesenia 1483/2007 Národnej rady Slovenskej republiky o nedotknuteľnosti Benešových dekrétov

JURI/7/15099

 

Spravodajca:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

*** Koniec hlasovania ***

11. februára 2014 od 11.30 do 12.00 h

20.      Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a európske konanie o platobnom rozkaze

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Spravodajkyňa:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, IMCO, LIBE

· výmena názorov

21.      Dohovor o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničné koľajové vozidlá

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Spravodajkyňa:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

TRAN

· preskúmanie návrhu správy

11. februára 2014 od 12.00 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

22.      Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Maria Borghezia

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Spravodajca:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

· vypočutie

11. februára 2014 od 15.00 do 16.00 h

23.      Vypočutie o práve EÚ o dedičstve a ochrane zraniteľných dospelých osôb

11. februára 2014 od 16.00 do 18.30 h

24.      Ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Spravodajkyňa:

Marielle Gallo (PPE)

 

Gestorský výbor:

JURI –

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ITRE, IMCO

· výmena názorov

25.      Posilnenie určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Gestorský výbor:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Výbory požiadané o stanovisko:

JURI

· preskúmanie návrhu stanoviska

26.      Subsidiarita (článok 38a)

27.      Rôzne otázky

28.      Nasledujúca(-e) schôdza(-e)

· 19. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

· 20. marca 2014 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 6. februára 2014Právne oznámenie