PDF 127kWORD 328k

 

Utskottet för rättsliga frågor

JURI(2014)0210_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 10 februari 2014 kl. 15.00–18.30

Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

10 februari 2014 kl. 15.00–15.30

1.        Godkännande av föredragningslistan

2.        Meddelanden från ordföranden

3.        Redogörelse för en undersökning om avtalsmässiga arrangemang som är tillämpliga för kulturskapare: lagar och rutiner i utvalda medlemsstater

Inom stängda dörrar

10 februari 2014 kl. 15.30–18.30

4.        Tvister som berör parlamentet (artikel 128)

5.        Valprövning (artikel 3)

6.        Begäran om upphävande av Richard Seebers parlamentariska immunitet

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Föredragande:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

· Utfrågning

7.        Begäran om fastställelse av Gabriele Albertinis parlamentariska immunitet

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Föredragande:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

· Diskussion

· Antagande

8.        Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Föredragande:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

· Behandling av förslag till betänkande

· Antagande av förslag till betänkande

* * *

Samordnarnas sammanträde

* * *

11 februari 2014 kl. 9.00–10.30

9.        Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Utfrågning

10.      Regelkonvergens och genomförande av EU:s lagstiftning i samband med det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

11 februari 2014 kl. 10.30–11.30

*** Omröstning ***

11.      Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Föredragande:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

EMPL

· Behandling i utskottet: omröstning om den överenskomna texten

12.      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av stadgan för Europeiska unionens domstol genom att öka antalet domare i tribunalen

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Föredragande:

Alexandra Thein (ALDE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

AFCO

· Behandling i utskottet: omröstning om den överenskomna texten (obekräftat)

13.      Europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Föredragande:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

ECON

· Behandling i utskottet: omröstning om den överenskomna texten

14.      Avgifter för privatkopiering

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Föredragande:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

· Antagande av förslag till betänkande

15.      Bestämmelser om paketresor och stöd i samband med resor

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Föredragande av yttrande:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

16.      Europeiska åklagarmyndigheten

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Föredragande av yttrande:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Antagande av förslag till yttrande

17.      Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Föredragande av yttrande:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Ansv. utsk.:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Antagande av förslag till yttrande

18.      Utvärdering av rättskipningen med avseende på straffrätt och rättsstatsprincipen

JURI/7/15105

 

Föredragande av yttrande:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Antagande av förslag till yttrande

19.      Framställning nr 0070/2012 ingiven av Imre Juhasz (ungersk medborare), med två underskrifter, om en begäran att häva det slovakiska Nationalrådets resolution 1483/2007 om Benešdekretens okränkbarhet

JURI/7/15099

 

Föredragande:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

*** Omröstningen avslutas ***

11 februari 2014 kl. 11.30–12.00

20.      Europeiskt småmålsförfarande och europeiskt betalningsföreläggande

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Föredragande:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

ITRE, IMCO, LIBE

· Diskussion

21.      Särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Föredragande:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

TRAN

· Behandling av förslag till betänkande

11 februari 2014 kl. 12.00–12.30

Inom stängda dörrar

22.      Begäran om upphävande av Mario Borghezios parlamentariska immunitet

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Föredragande:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

· Utfrågning

11 februari 2014 kl. 15.00–16.00

23.      Utfrågning om EU:s lagstiftning om arv och rättsskydd för utsatta vuxna

11 februari 2014 kl. 16.00–18.30

24.      Skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Föredragande:

Marielle Gallo (PPE)

 

Ansv. utsk.:

JURI –

 

 

Rådg. utsk.:

ITRE, IMCO

· Diskussion

25.      Stärkande av vissa aspekter av presumtionen för oskuld och av rätten att få vara närvarande vid rättegång i brottmål

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Föredragande av yttrande:

Alexandra Thein (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

LIBE –

Renate Weber (ALDE)

 

Rådg. utsk.:

JURI

· Behandling av förslag till yttrande

26.      Subsidiaritet (artikel 38a)

27.      Övriga frågor

28.      Kommande sammanträden

· 19 mars 2014 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

· 20 mars 2014 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 6 februari 2014Rättsligt meddelande