PDF 223kWORD 74k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE/7/03713

ИЗСЛУШВАНЕ

 

Борба със сексуалното малтретиране,

сексуалната експлоатация на деца

и детската порнография

 

Вторник, 28 септември 2010 г., 15.00−18.30 ч.

Сряда, 29 септември 2010 г., 9.00–12.30 ч.

Брюксел

Зала: PHS 1 A 002

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

 

Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи организира публично изслушване на тема „Борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография“.

Изслушването се организира във връзка с новото законодателно предложение (понастоящем разисквано в Европейския парламент) за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (COM(2010)0094).

Целта на изслушването е да предостави на другите институции, органи и агенции на ЕС, на международните организации, на неправителствените организации и на експертите възможността публично да коментират гореспоменатото законодателно предложение и да изразят мнението си пред членовете на Парламента.

По-конкретно целта на изслушването е да се създаде по-ясна картина по теми като наказателно-правните определения, наказанията, подведомствеността, блокирането на уебстраници, възрастта за съгласие за сексуални действия и други свързани въпроси.

Дневен ред

28 септември 2010 г.

 

15.00 - 15.20        Откриване и въведение

 

15.00 - 15.10        Откриване и въведение от г-жа Roberta ANGELILLI, докладчик на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

15.10 - 15.15        Г-жа Petra KAMMEREVERT, докладчик по становище на комисията по култура и образование (CULT)

15.15 - 15.20        Г-жа Marina YANNAKOUDAKIS, докладчик по становище на комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM)

 

15.20 - 16.30        ЧАСТ I ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС

 

15.20 - 15.30        Г-жа Maria ÅSENIUS, началник на кабинета на члена на ЕК Cecilia Malmström, Европейска комисия

15.30 - 15.40        Съвет на Европейския съюз

15.40 - 15.50        Г-жа Madi SHARMA, Европейски икономически и социален комитет

15.50 - 16.00        Г-н Morten KJAERUM, директор на Агенцията на Европейския съюз за основните права

16.00 - 16.10        Г-н Giovanni BUTTARELLI, Европейски надзорен орган по защита на данните

16.10 - 16.30        Въпроси и отговори с участието на членове на ЕП

 

16.30 - 17.20  ЧАСТ II ГЛЕДНА ТОЧКА И ОПИТ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРАВНИТЕ ОРГАНИ

 

16.30 - 16.40        Г-н Ola LAURELL, национален член на Евроюст за Швеция, звено за контакт на Евроюст по въпросите за закрила на децата

16.40 - 16.50        Г-н Troels OERTING, помощник-директор на Европол

16.50 - 17.20                  Въпроси и отговори с участието на членове на ЕП

 

17.20 - 18.20         ЧАСТ III МЕЖДУНАРОДНА ГЛЕДНА ТОЧКА

 

17.20-17.30          Г-жа Najat M’jid MAALLA, специален докладчик на ООН относно „търговията с деца, детската проституция и детската порнография“ (очаква се потвърждение)

17.30 -17.40         Г-жа Regina JENSDOTTIR, Съвет на Европа, началник на отдела за политики относно правата на децата

17.40 - 17.50        Г-н Gordon ALEXANDER, директор, Изследователски център INNOCENTI към УНИЦЕФ (очаква се потвърждение)

17.50 - 18.00        Г-жа Mary BANOTTI, Международен център за изчезнали и експлоатирани деца

18.00 - 18.20                  Въпроси и отговори с участието на членове на ЕП

 

18.20 - 18.30                  Заключителни думи на докладчика

 

29 септември 2010 г.: Продължение на изслушването

 

9.00 - 9.10            Първоначални бележки от г-жа Roberta ANGELILLI, докладчик на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

9.10 – 10.40         ЧАСТ I НАЦИОНАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА И НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ

 

9.10 - 9.20            Г-н Björn-Erik LUDVIGSEN, Интерпол

9.20 - 9.30            Г-н Domenico VULPIANI, Министерство на вътрешните работи, Италия, координатор по въпросите на компютърната сигурност и защитата на критичните инфраструктури към Департамента за обществена сигурност

9.30 - 9.40            Г-н Sigrid VALENTIN, Служба на германската федерална криминална полиция (BKA) (очаква се потвърждение)

9.40 - 9.50            Г-ца Gabrielle SHAW, ръководител на международните отношения на Центъра относно експлоатацията на деца и онлайн защитата (CEOP)

9.50 - 10.00         Г-жа Julia von WEILER, „Невинността в опасност“ (Innocence in danger)

10.00 - 10.10        Г-н Björn SELLSTRÖM, полицейски служител от Швеция

10.10 - 10.40        Въпроси и отговори с участието на членове на ЕП

 

10.40 - 12.20         ЧАСТ II ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

 

10.40 - 10.50        Г-жа Diana SUTTON, началник на отдела за публична дейност и кампании, Национална организация за предотвратяване на прояви на жестокост към деца (National Society for the Prevention of Cruelty to Children – NSPCC, Обединено кралство)

10.50 - 11.00        Г-н Peter ROBBINS, носител на ордена на Британската империя (OBE) и на медала на кралицата за заслуги на полицейски служители (QPM), главен изпълнителен директор на Фондацията за наблюдение на интернет (Internet Watch Foundation)

11.00 - 11.10        Г-н Joe McNAMEE, правен координатор, Европейски цифрови права (European Digital Rights)

11.10 - 11.20        Г-н John CARR, Европейско обединение на НПО за онлайн сигурност на децата (European NGO Alliance for Child Safety Online – ENACSO)

11.20 - 11.30        Г-н Valerio NERI, главен изпълнителен директор на „Спасете децата“ (Save the Children) − Италия

11.30 - 11.40        Сър Francis G. JACOBS, председател на Европейската федерация за изчезнали деца (Missing Children Europe)

11.40 - 11.50        Г-н Marco SCARPATI, главен изпълнителен директор на ECPAT − Италия (Прекратете детската проституция, детската порнография и трафика на деца – End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

 

11.50 - 12.20                  Въпроси и отговори с участието на членове на ЕП

 

12.20 - 12.30                  Заключителни бележки

ПРИЛОЖЕНИЕ І:

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕТО

 

 

•             По време на обсъждането с цел да могат да се изкажат възможно най-голям брой парламентарни представители, времето за изказвания ще бъде ограничено до две минути на изказване или въпрос.

•             Членове, които желаят да се изкажат, учтиво се умоляват да уведомят председателя, като на специален лист посочат своето име и парламент. Думата ще бъде давана на парламентарни представители в съответствие с реда на получаване на молбите и на свой ред на двама представители на националните парламенти, следвани от двама членове на Европейския парламент, и т.н.

•             Изказващите се, които желаят да допълнят изказванията си, могат да направят това, като предоставят предварително документи (за предпочитане на английски или френски език) в секретариата (email:

ip-libe@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат разпространени по време на заседанието.

Документи от заседанията ще бъдат постепенно добавяни към раздел „Изслушвания“ на страницата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=BG&body=LIBE

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ В

ЗАСЕДАНИЕТО

 

Заседанието е публично. Въпреки това от съображения за сигурност участници, които не притежават карта за достъп до Европейския парламент, трябва да получат пропуск предварително. Желаещите да получат такъв пропуск трябва да се свържат със секретариата (ip-libe@europarl.europa.eu) преди 20 септември 2010 г., 12.00 ч. От съществено значение е да ни предоставите Вашите имена, адрес и дата на раждане. Без тази информация службата за сигурност няма да предоставя пропуски.

 

 

 

Секретариат, организиращ семинара

Телефон

Адрес

Електронна поща

Anze ERBEZNIK

Администратор

+32.2.28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Асистент

+32.2.28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

Асистент

+32.2.28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

 

Последно осъвременяване: 27 септември 2010 г.Правна информация