PDF 206kWORD 67k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE/7/03713

KUULAMINE

 

Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja

ärakasutamise ning

lapsporno vastu

 

Teisipäev, 28. september 2010 kell 15.00–18.30

Kolmapäev, 29. september 2010 kell 9.00–12.30

Brüssel
Ruum: PHS 1 A 002

 

 

 

 

 

 

 

SISSEJUHATUS

 

 

Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon korraldab avaliku kuulamise teemal „Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lapsporno vastu”.

Kuulamine korraldatakse seoses uue õigusakti ettepanekuga (mida arutatakse praegu Euroopa Parlamendis) võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust (KOM(2010)0094).

Kuulamise eesmärk on anda teistele ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, vabaühendustele ning ekspertidele võimalus avalikult kommenteerida kõnealust õigusakti ettepanekut ja esitada Euroopa Parlamendi liikmetele selle kohta oma arvamus.

Täpsemalt on kuulamise eesmärk anda parem ettekujutus selliste teemade kohta nagu kriminaalõiguses esitatud määratlused, karistused, veebisaitide tõkestamine, seksuaalne täisiga ja muud seotud küsimused.

Päevakord

28. september 2010

 

15.00–15.20 Avasõna ja sissejuhatus

 

15.00–15.10         Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni raportööri Roberta ANGELILLI avasõna ja sissejuhatus

15.10–15.15         Kultuuri ja hariduse komisjoni (CULT) arvamuse koostaja Petra KAMMEREVERT

15.15–15.20         Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM) arvamuse koostaja Marina YANNAKOUDAKIS

 

15.20–16.30         I OSA – ELi INSTITUTSIOONID JA ORGANID

 

15.20–15.30         Euroopa Komisjoni voliniku Cecilia Malmströmi kabineti juhataja Maria ÅSENIUS

15.30–15.40         Euroopa Liidu Nõukogu

15.40–15.50         Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esindaja Madi SHARMA

15.50–16.00         Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktor Morten KJAERUM

16.00–16.10         Euroopa andmekaitseinspektor Giovanni BUTTARELLI

16.10–16.30         Küsimustetund Euroopa Parlamendi liikmetega

 

16.30–17.20  II OSA – KRIMINAALÕIGUSLIKE ASUTUSTE SEISUKOHT JA KOGEMUSED

 

16.30–16.40         Rootsi esindaja Eurojusti juures ja Eurojusti kontaktisik lastekaitse küsimustes Ola LAURELL

16.40–16.50         Europoli direktori asetäitja Troels OERTING

16.50–17.20          Küsimustetund Euroopa Parlamendi liikmetega

 

17.20–18.20          III OSA – RAHVUSVAHELINE VAATEKOHT

 

17.20–17.30         Laste müügi, lapsprostitutsiooni ja -pornograafia küsimustega tegelev ÜRO eriraportöör Najat M’jid MAALLA (kinnitamisel)

17.30–17.40         Euroopa Nõukogu laste õiguste poliitikaosakonna juhataja Regina JENSDOTTIR

17.40–17.50         UNICEFi Innocenti uurimiskeskuse direktor Gordon ALEXANDER (kinnitamisel)

17.50–18.00         Rahvusvahelise kadunud ja ärakasutamise ohvriks langenud laste keskuse (International Centre for Missing and Exploited Children) esindaja Mary BANOTTI

18.00–18.20          Küsimustetund Euroopa Parlamendi liikmetega

 

18.20–18.30          Raportööri lõppsõna

 

29. september 2009 Kuulamine jätkub

 

9.00–9.10             Kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni raportööri Roberta ANGELILLI avasõna

 

9.10–10.40           I OSA – RIIKIDE SEISUKOHAD JA PARIMAD TAVAD

 

9.10–9.20             Interpoli esindaja Björn-Erik LUDVIGSEN

9.20–9.30             Itaalia siseministeeriumi avaliku julgeoleku küberturbe ja esmatähtsate infrastruktuuride kaitsmise osakonna koordinaator Domenico VULPIANI

9.30–9.40             Saksamaa Föderaalse Kriminaalpolitseiameti (BKA) esindaja Sigrid VALENTIN (kinnitamisel)

9.40–9.50             Laste ärakasutamise ennetamise ja laste võrgukeskkonnas kaitsmise eest seisva keskuse (Child Exploitation and Online Protection Centre, CEOP) rahvusvaheliste ja avalike suhete juht Gabrielle SHAW

9.50–10.00          Organisatsiooni Innocence in Danger esindaja Julia von WEILER

10.00–10.10         Rootsi politseiametnik Björn SELLSTRÖM

10.10–10.40         Küsimustetund Euroopa Parlamendi liikmetega

 

10.40–12.20          II OSA – KODANIKUÜHISKOND

 

10.40–10.50         Ühendkuningriigi ühingu National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, lastele suunatud julmuse ennetamise eest seisev riiklik ühing) avalike suhete ja kampaaniate osakonna juhataja Diana SUTTON

10.50–11.00         Interneti jälgimise sihtasutuse (Internet Watch Foundation) peadirektor Peter ROBBINS (OBE, QPM)

11.00–11.10         Ühenduse European Digital Rights (Euroopa digitaalsed õigused) eestkoste koordinaator Joe McNAMEE

11.10–11.20         Võrgukeskkonnas laste turvalisuse tagamise eest seisvate Euroopa vabaühenduste liidu (ENACSO) esindaja John CARR

11.20–11.30         Organisatsiooni Päästke Lapsed (Save the Children) Itaalia haru peadirektor Valerio NERI

11.30–11.40         Organisatsiooni Euroopa Kadunud Lapsed (Missing Children Europe) president Sir Francis G. JACOBS

11.40–11.50         Itaalia ECPATi (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking – lõpetage lasteprostitutsioon, lastepornograafia ja lastega kauplemine seksuaalse ärakasutamise eesmärgil) peadirektor Marco SCARPATI

 

11.50–12.20          Küsimustetund Euroopa Parlamendi liikmetega

 

12.20–12.30          Lõppsõnad

I LISA

 

 

PRAKTILISED JUHTNÖÖRID ARUTELUKS

 

 

•             Arutelu ajal piiratakse kõneaeg kahele minutile sõnavõtu või küsimuse kohta, et võimaldada sõnavõttu võimalikult suurele hulgale parlamendiliikmetele.

•             Sõna võtta soovivatel parlamendiliikmetel palutakse teavitada sellest juhatajat eraldi lehel, millel on märgitud liikme enda ja tema parlamendi nimi. Parlamendiliikmetele antakse sõna taotluste laekumise järjekorras – kahele riikide parlamentide liikmele ja ühele Euroopa Parlamendi liikmele vaheldumisi.

•             Sõnavõtjad, kes soovivad oma sõnavõttu täiendada, võivad seda teha kirjalikult, esitades dokumendi (eelistatult inglise või prantsuse keeles) eelnevalt sekretariaati (e-post:

ip-libe@europarl.europa.eu). Nimetatud dokumendid jagatakse osalejatele kohtumisel.

Kohtumise dokumendid lisatakse korrapäraselt LIBE komisjoni veebisaidi jaotise Kuulamised alla: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

TÄHTIS TEADE KOHTUMISEL OSALEDA

SOOVIJATELE

 

Kohtumine on üldsusele avatud. Osalejad, kellel ei ole Euroopa Parlamendi sissepääsukaarti, peavad turvalisuse kaalutlustel siiski eelnevalt sissepääsuloa hankima. Loa saamiseks palume pöörduda sekretariaadi poole (ip-libe@europarl.europa.eu) enne 20. septembrit 2010 kell 12.00. Meil on vaja teada teie ees- ja perekonnanime, aadressi ja sünniaega. Selle teabeta turvateenistus sissepääsuluba ei väljasta.

 

 

 

Seminari sekretariaat

Telefon

Aadress

E-posti aadress

Anze ERBEZNIK

Administraator

+32 2 28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Assistent

+32 2 28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

Assistent

+32 2 28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

 

Viimane päevakajastamine: 27. september 2010Õigusalane teave