PDF 208kWORD 78k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE/7/03713

VYPOČUTIE

 

Boj proti sexuálnemu zneužívaniu

a sexuálnemu vykorisťovaniu detí

a proti detskej pornografii

 

utorok 28. septembra 2010 od 15.00 h do 18.30 h

streda 29. septembra 2010 od 9.00 h do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: PHS 1 A 002

 

 

ÚVOD

 

 

Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci organizuje verejné vypočutie na tému Boj proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii.

Vypočutie sa organizuje v súvislosti s novým legislatívnym návrhom (o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Parlamente) smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii (KOM(2010)0094).

Cieľom vypočutia je poskytnúť ostatným inštitúciám EÚ, orgánom a agentúram, medzinárodným organizáciám, mimovládnym organizáciám a odborníkom možnosť verejne sa vyjadriť k spomínanému legislatívnemu návrhu a vyjadriť svoj názor poslancom Parlamentu.

Presnejšie povedané, cieľom vypočutia je získať lepší obraz o témach, ako sú definície trestného práva, pokuty, súdna právomoc, blokovanie webových stránok, vek, v ktorom je osoba spôsobilá dať súhlas k pohlavnému styku, a iné súvisiace otázky.

Program

28. septembra 2010

 

15.00 h – 15.20 h  Otvorenie a úvod

 

15.00 h – 15.10 h Otvorenie a úvodný prejav spravodajkyne výboru LIBE Roberty ANGELILLIOVEJ

15.10 h – 15.15 h Petra KAMMEREVERT, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko pri Výbore pre kultúru a vzdelávanie (CULT)

15.15 h – 15.20 h Marina YANNAKOUDAKIS, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko pri Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM)

 

15.20 h – 16.30 h ČASŤ I: INŠTITÚCIE A ORGÁNY EÚ

 

15.20 h – 15.30 h Maria ÅSENIUS, vedúca kabinetu komisárky Cecilie Malströmovej, Európska komisia

15.30 h – 15.40 h  Rada Európskej únie

15.40 h – 15.50 h Madi SHARMA, Európsky hospodársky a sociálny výbor

15.50 h – 16.00 h Morten KJAERUM, riaditeľ Agentúry Európskej únie pre základné práva

16.00 h – 16.10 h Giovanni BUTTARELLI, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

16.10 h – 16.30 h Otázky a odpovede za účasti poslancov EP

 

16.30 h – 17.20 h  ČASŤ II: STANOVISKO A SKÚSENOSTI TRESTNOPRÁVNYCH ORGÁNOV

 

16.30 h – 16.40 h Ola LAURELL, Eurojust, národný člen Švédska, kontaktná osoba v Eurojuste pre otázky ochrany detí

16.40 h – 16.50 h Troels OERTING, zástupca riaditeľa Europolu

16.50 h – 17.20 h  Otázky a odpovede za účasti poslancov EP

 

17.20 h – 18.20 h  ČASŤ III – MEDZINÁRODNÁ PERSPEKTÍVA

 

17.20 h – 17.30 h Najat M’jid MAALLA, osobitná spravodajkyňa Organizácie spojených národov pre problematiku predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografie (má sa potvrdiť)

17.30 h – 17.40 h Regina JENSDOTTIR, Rada Európy, vedúca oddelenia Politík pre práva detí

17.40 h – 17.50 h Gordon ALEXANDER, riaditeľ Výskumného centra UNICEF Innocenti (má sa potvrdiť)

17.50 h – 18.00 h  Mary BANOTTI, Medzinárodné centrum pre hľadané a vykorisťované deti

18.00 h – 18.20 h  Otázky a odpovede za účasti poslancov EP

 

18.20 h – 18.30 h Záverečné poznámky spravodajkyne

 

29. septembra 2010: Pokračovanie vypočutia

 

9.00 h – 9.10 h     Úvodné poznámky spravodajkyne výboru LIBE Roberty ANGELILLIOVEJ

 

9.10 h – 10.40 h   ČASŤ I – NÁRODNÁ PERSPEKTÍVA A NAJLEPŠIE POSTUPY

 

9.10 h – 9.20 h     Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 h – 9.30 h     Domenico VULPIANI, Ministerstvo vnútra, Taliansko, koordinátor Oddelenia verejnej bezpečnosti pre informatiku a ochranu kritickej infraštruktúry

9.30 h – 9.40 h     Sigrid VALENTIN, Nemecký Spolkový kriminálny úrad (BKA) (má sa potvrdiť)

9.40 h – 9.50 h     Gabrielle SHAW, vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov, Centrum pre otázky zneužívania detí a internetovej ochrany (CEOP)

9.50 h – 10.00 h  Julia von WEILER, Nevinnosť v ohrození

10.00 h – 10.10 h Björn SELLSTRÖM, švédsky policajný dôstojník

10.10 h – 10.40 h Otázky a odpovede za účasti poslancov EP

 

10.40 h – 12.20 h  ČASŤ II – OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ

 

10.40 h – 10.50 h Diana SUTTON, vedúca Oddelenia pre verejné otázky a kampane, Národná spoločnosť pre predchádzanie krutostiam páchaným na deťoch (NSPCC, Veľká Británia)

10.50 h – 11.00 h Peter ROBBINS, nositeľ Rádu Britského impéria, držiteľ policajnej medaily kráľovnej, generálny riaditeľ nadácie Internet Watch Foundation

11.00 h – 11.10 h Joe McNAMEE, koordinátor advokácie, Európske digitálne práva

11.10 h – 11.20 h John CARR, Európska MVO Aliancia pre bezpečnosť detí na internete (ENACSO)

11.20 h – 11.30 h Valerio NERI, generálny riaditeľ organizácie Zachráňte deti (Save the children), Taliansko

11.30 h – 11.40 h Sir Francis G. JACOBS, predseda združenia Missing Children Europe

11.40 h – 11.50 h Marco SCARPATI, generálny riaditeľ organizácie ECPAT v Taliansku (Koniec detskej prostitúcii, pornografii a obchodu s deťmi)

 

11.50 h – 12.20 h  Otázky a odpovede za účasti poslancov EP

 

12.20 h – 12.30 h  Záverečné poznámky

PRÍLOHA I

 

 

PRAKTICKÉ POKYNY K DISKUSII

 

 

•             Počas diskusie bude rečnícky čas v prípade príspevku alebo otázky obmedzený na dve minúty, aby mohlo vystúpiť čo najviac poslancov.

•             Žiadame poslancov, ktorí chcú vystúpiť, aby predsedovi na osobitnom hárku oznámili svoje meno a uviedli príslušný parlament. Poslanci sa môžu ujať slova v poradí, v akom boli doručené ich žiadosti, pričom po príspevkoch dvoch poslancov národných parlamentov bude nasledovať príspevok jedného poslanca Európskeho parlamentu, a tak ďalej.

•             Rečníci, ktorí chcú doplniť svoje prejavy, tak môžu urobiť v predstihu zaslaním dokumentu v písomnej forme (pokiaľ možno v anglickom alebo francúzskom jazyku) na e-mailovú adresu sekretariátu:

ip-libe@europarl.europa.eu. Tieto dokumenty budú rozdané počas schôdze.

Dokumenty zo schôdze budú postupne pridávané do sekcie Vypočutia na stránkach výboru LIBE: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=SK&body=LIBE

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRE TÝCH, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM ZÚČASTNIŤ SA NA

TEJTO SCHÔDZI

 

Schôdza je verejná. Účastníci, ktorí nemajú vstupný preukaz do Európskeho parlamentu, však z bezpečnostných dôvodov musia o preukaz požiadať vopred. Záujemcovia o tento preukaz nech kontaktujú sekretariát (ip-libe@europarl.europa.eu) do 20. septembra 2010, 12.00 h. Je potrebné uviesť vaše celé meno, adresu a dátum narodenia. Bez týchto informácií vám bezpečnostná služba vstupný preukaz neposkytne.

 

 

 

Sekretariát semináru

Telefón

Adresa

E-mailová adresa

Anže ERBEŽNIK

administrátor

+32.2.28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

asistentka

+32.2.28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

asistentka

+32.2.28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

Posledná úprava: 27. septembra 2010Právne oznámenie