Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Marielle Boullier Gallo
PE 438.164v01-00
13 Ιανουαρίου 2010
145k 82k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου