Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
PE 454.693v01-00
11 Φεβρουάριος 2011
467k 837k 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 182
Σχέδιο έκθεσης - σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου