Документи на парламентарните комисии
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13 април 2012 г.
186k 202k 
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на приложение І към Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори
Комисия по международна търговия
Правна информация