EP-udvalgenes dokumenter
 
David Martin
PE 483.670v01-00
13. april 2012
174k 198k 
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger
Udvalget om International Handel
Juridisk meddelelse