Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Françoise Castex
PE 519.560v02-00
9 Οκτωβρίου 2013
147k 78k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου