Документи на парламентарните комисии
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15 януари 2015 г.
230k 129k 
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество
Комисия по правни въпроси
Правна информация