Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15 Ιανουαρίου 2015
243k 135k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου