Dokumenti odbora
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15. siječnja 2015.
213k 115k 
NACRT IZVJEŠĆA
o provedbi Direktive 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu
Odbor za pravna pitanja
Pravna napomena