Dokument från parlamentsutskotten
 
Julia Reda
PE 546.580v02-00
15 januari 2015
210k 92k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
Utskottet för rättsliga frågor
Rättsligt meddelande