Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Anna Elżbieta Fotyga
PE 582.060v02-00
2 Μαΐου 2016
624k 74k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου