Документи на парламентарните комисии
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 Септември 2016 г.
1174k 138k 
ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 249
Проектодоклад - Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове: оценка на доклада съгласно член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби
Комисия по регионално развитие
Правна информация