Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Lambert van Nistelrooij
PE 589.248v01-00
19 Σεπτέμβριος 2016
1195k 143k 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 249
Σχέδιο έκθεσης - σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου