Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2 Φεβρουαρίου 2017
459k 60k 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (COM(2015)0625 – C7-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου