Parlamentin valiokuntien asiakirjat
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2. helmikuuta 2017
198k 56k 
LAUSUNTO
Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terrorismin torjumisesta sekä terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta (COM(2015)0625 – C7-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus