Dokumenti odbora
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2. veljače 2017.
372k 56k 
MIŠLJENJE
Mišljenje o pravnoj osnovi Prijedloga direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/475/PUP o suzbijanju terorizma (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Odbor za pravna pitanja
Pravna napomena