Parlamenta komiteju dokumenti
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2017. gada 2. februāra
444k 56k 
ATZINUMS
Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Juridiskā komiteja
Juridisks paziņojums