Documenten van de parlementaire commissies
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2 februari 2017
204k 57k 
ADVIES
Advies inzake de rechtsgrondslag van het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad inzake terrorismebestrijding (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Commissie juridische zaken
Juridische mededeling