Dokument från parlamentsutskotten
 
Jean-Marie Cavada
PE 597.753v01-00
2 februari 2017
279k 56k 
YTTRANDE
Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM(2015)0625 – C8-0386/2015 – 2015/0281(COD))
Utskottet för rättsliga frågor
Rättsligt meddelande