Документи на парламентарните комисии
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 ноември 2017 г.
772k 92k 
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Комисия по заетост и социални въпроси
Правна информация