Έγγραφα κοινοβουλευτικών επιτροπών
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 Νοέμβριος 2017
768k 89k 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/EΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου